Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Покана за представяне на оферта
Monday, 01 July 2013 13:58
There are no translations available.


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

  на основание, чл. 14, ал. 4, т.1 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана No 9017153 съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


  I.ОБЩИ УСЛОВИЯ
   1.1    Предмет на обществената поръчка
   Във връзка с Заповед № РД 408/01.07.2013 г., на кмета на община Две могили, гр. Две могили, обл. Русе, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Две могили” по Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация, Две могили”, по Договор № А12-22-87/27.05.2013 г по ОП „Административен капацитет", приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07  по  2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”,

Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка

Read more...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Friday, 21 June 2013 13:27
There are no translations available.

Read more...
 
Покана за двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Две могили
Thursday, 20 June 2013 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.06.2013 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Завърши IV Фолклорен фестивал "Жива вода"
Wednesday, 19 June 2013 13:41
There are no translations available.

   На 15 и 16 юни близо 1000 самодейци от Монтана до Балчик представиха на сцената на Фолклорния фестивал "Жива вода" в Каран Върбовка автентични песни, танци и обичаи. Организатори са Община Две могили и НЧ "Развитие 1908" - с. Каран Върбовка. Четвъртото издание на  фестивала беше открито от кмета на Община Две могили г-н Николай Христов. В първия конкурсен ден се изявиха участници над 35 години в 11 категории, които бяха оценявани от жури в състав Богдан Донев, доц. Пелагия Векилова, Вяра Косева и Данка Рачева. Призът за най-добро цялостно представяне спечели сдружение "Клуб на пенсионера", с. Карайсен.
В неделя 16 юни  над 100 деца и младежи участваха във второто издание на Младежкия фолклорен фестивал "Жива вода". Публиката имаше удоволствието да се наслади на талантливите изпълнения на младите дарования на България. Призът за най-добро цялостно представяне спечели Фолклорна формация "Торлашки напеви" - гр. Монтана. Специалната награда на журито отиде при Общински детски комплекс "Д-р Димитър Пангелов" - гр. Две могили, а специалната награда на читалището в Каран Върбовка получи 6-годишната Мария Въртикъщова от с. Иванча. Жури на втория фестивален ден бяха Станимир Иванов, Богдан Донев, доц. Пелагия Векилова и Вяра Косева.

Read more...
 
Изтича срока за плащане на на първа вноска на местните данъци и такси
Thursday, 06 June 2013 06:43
There are no translations available.   Община Две могили уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 30.06.2013 г. изтича срока за плащане на първа вноска  за текущата година, както следва:
-Данък върху недвижимите имоти
-Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства
      Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 213 of 266
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.