Община Две могили

+ - =

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Кампания за събиране на местни данъци и такси за 2013 година
Luni, 25 Februarie 2013 12:28
There are no translations available.

ОБЩИНА  ДВЕ МОГИЛИ

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”


   Уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че от 01.03.2013 г. започва кампания  за събиране  на  местни данъци и такси за  2013 г.
- Данък върху недвижимите имоти
- Такса битови отпадъци
- Данък върху превозните средства

   За предплатилите от 01 март до 30 април  за цялата година се прави отстъпка в размер на 5 %.
   За желаещите да платят на части, сроковете за плащане са, както следва:
Първа  вноска  - от  01.03.2013 г. – до  30.06.2013 г.
Втора вноска   - от  01.07.2013 г. -  до  31.10.2013 г.

   Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
   На всички лица незаплатили данъчните си задължения от минали години ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.

 
Прессъобщение
Joi, 21 Februarie 2013 13:07
There are no translations available.   Община Две могили реализира проект „Партньорство за просперитет”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А10-13-6/06.03.2012г., приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04
   За възлагане изпълнението на дейност 4 „Граждански панели „Генериране на идеи за нови политики”, дейност 5 „Дискусионен младежки форум”, дейност 8 „Кръгла маса „Съответствие на местните, регионалните и националните интереси” и дейност 9 Конференция „Една добра практика, която може да ви е от полза” от проекта, на 18.02.2013г. от 13.00 часа беше проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки. Поканени да подадат първоначална оферта бяха две фирми с опит в организирането на публични събития, като оферта подаде едната от тях. Комисия, назначена от кмета на Община Две могили проведе договаряне по съществените условия на договора. Предстои сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за реализация на описаните дейности от проекта.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Ръководител на проекта


 
Прессъобщение
Joi, 21 Februarie 2013 13:01
There are no translations available.   Община Две могили реализира проект „Учим докато работим”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-25-12/17.02.2012г., приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5 „Транснационално и меджурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01
   За възлагане изпълнението на Дейност 5 „Кръгла маса – диспут с потенциални кандидати от уязвимите групи за работа в общинската администрация” и Дейност 7 „Международна конференция „Експерти online” от проекта, на 18.02.2013г. от 13.00 часа беше проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки. Поканени да подадат първоначална оферта бяха две фирми с опит в организирането на публични събития, като оферта подаде едната от тях. Комисия, назначена от кмета на Община Две могили проведе договаряне по съществените условия на договора. Предстои сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за реализация на описаните дейности от проекта.

 
Прессъобщение за сключен анекс
Joi, 21 Februarie 2013 12:53
There are no translations available.

  

   На 31.01.2013 г. се сключи Анекс 2 към Договор № 10-25-12/ -17.02.2012г. между Община Две могили и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Учим докато работим” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, под приоритет 2.5 „Транснационално и между регионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 за удължаване срока за изпълнение на договора, като крайният срок за приключване на проекта е 17.06.2013 г.

 
<< Început < Anterior 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Următor > Sfârşit >>

Pagina 278 din 333
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.