Община Две могили

+ - =

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Доставка на храни и хранителни продукти
Miercuri, 05 Martie 2014 00:00
There are no translations available.

Решението за обществената поръчка може да видите тук.

Обявлението за обществената поръчка може да видите тук.

 
СЪОБЩЕНИЕ
Marţi, 04 Martie 2014 07:01
There are no translations available.

   Кметът на Община Две могили напомня на всички жители на Община Две могили, че съгласно Наредба № 3 на Общински съвет е забранено:
   1. Изхвърлянето на отпадъци от бита извън определените за това места и съдове за смет.
  2. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци и други предмети, които биха повредили съдовете за смет, сметосъбиращите машини или биха застрашили обслужващия персонал.
   3. Изгарянето на отпадъци в контейнерите и кофите за смет.
   4. Изхвърлянето в съдовете за смет на оборска тор и животински отпадъци.
  5. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси, строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи, пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и други, освен на определеното за целта депо за ТБО.
  6. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на открито на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
   На нарушителите ще бъдат налагани глоби в размер от 50 до 2 000 лв. съгласно наредбата.

 
Обучителният курс на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация”
Miercuri, 26 Februarie 2014 08:58
There are no translations available.

   Приключи обучителният курс по дейност 4 на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация” по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по Договор № А12-22-87/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
   Всички участници в обучението получиха сертификат за успешно завършено обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация” .


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Съобщение
Marţi, 25 Februarie 2014 09:08
There are no translations available.

 


   На 28.02.2014  г. (петък) от 09.30 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

 
<< Început < Anterior 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Următor > Sfârşit >>

Pagina 274 din 362
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.