Община Две могили

+ - =

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Галаконцерт в ЦДГ 30.05.2014 г.
Sâmbătă, 31 Mai 2014 10:33
There are no translations available.

Citeşte mai mult...
 
Приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили”
Miercuri, 28 Mai 2014 13:10
There are no translations available.


   На 27.05.2014 г. приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-87/27.05.2013 г., сключен  между Община Две могили и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, със стойност на проекта 76 117,34 лв.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

- Обучени 125 служители на общинска администрация;
- Повишен капацитет на 125 лица от общинска администрация;
- 125 служителя успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
- Организирани две пресконференции (начална и заключителна);
- Изработени 200 информационни брошури;
- Изработена временна информационна табела.


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Покана за тридесет и деветото заседание на Общински съвет - Две могили
Vineri, 23 Mai 2014 11:40
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на тридесет и деветото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.05.2014 година (петък), в конферентната зала на Община Две могилил.

 
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Vineri, 23 Mai 2014 11:26
There are no translations available.


Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Următor > Sfârşit >>

Pagina 263 din 362
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.