Община Две могили

+ - =

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Поздравителен адрес
Miercuri, 13 Mai 2020 09:07
There are no translations available.

 
Публичен търг с явно наддаване
Miercuri, 13 Mai 2020 08:53
There are no translations available.


Citeşte mai mult...
 
Поздравителен адрес
Vineri, 08 Mai 2020 13:55
There are no translations available.

 
Заповед № 380
Vineri, 08 Mai 2020 13:19
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

380

08.05.2020 г., гр. Две могилиНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 03 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, Заповеди № РД-01-247/01.05.2020 г., № РД-01-248/01.05.2020 г., № РД-01-249/03.05.2020 г. и № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Изменям моя Заповед № 355/31.03.2020 г., относно задължителното носене на маски, като създавам следното съдържание:

   Всички лица, които се намират на открити обществени места /в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо устата и носа.

II. Изменям моя Заповед № 262/21.03.2020 г. , както следва:

   Допускат се посещенията във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места, на територията на община Две могили, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

III. Допускат се посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

 1. Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
 2. Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
 3. Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
 4. Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

IV. Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им /периодично обучение/; лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация на железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки /в т. ч. носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

V. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито /в т. ч.  тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др./, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

VI. Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да  се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

 1. Провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура;
 2. Осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
 3. Обработката  и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4-0,5 мг/л;
 4. Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
 5. Осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
 6. Ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
 7. Дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др./;
 8. Създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /съблекални и тоалетни/;
 9. Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 5 метра, а когато единия чадър се ползва от не повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;
 10. Не се разрешава работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

       

 

   Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

   Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили и РУ на МВР-Две могили.

 

 БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următor > Sfârşit >>

Pagina 12 din 304
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.