Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Прессъобщение
Monday, 29 April 2013 11:36
There are no translations available.


   На 18.04.2013г. в хотел „Рига”, гр.Русе се проведе конференция „Една добра практика, която може да ви е от полза” в изпълнение на дейност 9 от проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Опертивна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/10/1.3-04.

  За участие в конференцията бяха поканени представители на общински и областни администрации от северен централен планов район, служители от общинска администрация Две могили, общински съветници и кметове на населени места на територията на Община Две могили. На конференцията бяха споделени създадени добри практики в изпълнение на проект „Партньорство за просперитет”. На участниците бяха раздадени електронни информационни пакети, съдържащи създадените по проекта документи-наредба, правила, матрици за мониторинг и други. Предвижда се и изпращането на такива пакети на всички общини на територията на Република България, като целта е споделяне на добри практики, което ще спести човешки и финансов ресурс за в бъдеще. 


Екип на проекта


 
Прессъобщение
Monday, 29 April 2013 11:30
There are no translations available.


   Община Две могили реализира проект „Партньорство за просперитет”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А10-13-6/06.03.2012г., приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

   В изпълнение на дейност 8 от проекта „Кръгла маса „Съответствие на местните, регионалните и националните интереси” в периода 08.04-16.04.2013 се проведоха две работни кръгли маси между представители на общинската и областната администрации. Целта на тези срещи бе чрез сътрудничество и подобрен диалог да бъде изготвена Рамкова програма за взаимодействие в областта на стратегическото планиране между Община Две могили и Областна администрация Русе. С осъществяването на тази дейност се цели подобряване на диалога между областната администрация и общинската администрация при формирането на средносрочните цели за следващия планов период, вземането под внимание на нови политики, предложени от общините, а също така и усвояване на умението да се планира заедно.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Ръководител на проекта

 
Съобщение до местните ръководства на политически партии и коалиции
Thursday, 25 April 2013 08:11
There are no translations available.


 
Среща ( мобилност) на участници в проект „Активни граждани в контекста на Европейската общност”
Thursday, 25 April 2013 13:50
There are no translations available.


Среща ( мобилност) на участници в проект
„Активни граждани в контекста на Европейската общност”, организирана и проведена в Румъния, Търгу Жиу:
 31 март-5 април 2013 г.


   Относно: участие в работна визита по международен регио проект на Община Две могили.

   Групата, състояща се 12 човека представители на 4-те институции от Две могили, България участваха в работна среща в гр. Търгу Жиу, Румъния по проект на тема „Активни граждани в контекста на европейската общност” с номер на договор № LLP-2011-COM-RP-04. Координатор на проекта е Дом на учителя в гр.Търгу Жиу, Румъния в сътрудничество с основно училище „Александру Стефулеску” и неговото училищно настоятелство. Партньори на Община Две могили са ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили и ЦДГ „Първи юни” – с.Баниска и Училищно настоятелство при СОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Преди отпътуването ни бе изпратена програмата от колегите в Румъния. Всеки един участник от групата получи копие на програмата, включваща организираните дейности по проекта и антгажиментите ни към екипа на проекта от румънска страна.

Read more...
 
Уведомление до лица със специфични потребности
Thursday, 25 April 2013 07:51
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 217 of 266
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.