Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
ЦОП - Две могили организира и проведе коледно тържество
Thursday, 20 December 2012 11:07
There are no translations available.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
7150 Две могили, бул.”България”69, тел. 0888111703


   На 15.12.2012г., в навечерието на светлите коледни празници, когато децата тръпнат в очакване на подаръци от добрия старец Дядо Коледа, ЦОП - Две могили организира и проведе коледно тържество за своите потребители. Децата въодушевено посрещнаха Дядо Коледа, демонстрираха знания на проведената викторина, умения да танцуват и да се веселят, за което бяха наградени. Всички получиха заслужени подаръци от добрия старец.


 
Съобщение за гласуване с подвижна избирателна урна и по настоящ адрес
Wednesday, 19 December 2012 13:54
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА

Община Две могили съобщава на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, че при заявено от тях желание могат да гласуват на Националния референдум на 27.01.2013г. с подвижна избирателна урна.
За целта се подава:
•    Заявление по образец за гласуване с подвижна избирателна урна в национален референдум - Приложение № 16 от утвърдените от ЦИК книжа за Национален референдум;
•    Срок за подаване на заявлението: 27 декември 2012г. (включително).
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета /кметски наместник по постоянен адрес на лицето (или настоящ адрес, ако заяви искане да гласува по настоящ адрес);
- прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
Ще бъде назначена подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели на територията на община Две могили, заявили желание за това.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с предстоящия Национален референдум на 27.01.2013 г., Община Две могили уведомява, че от 17.12.2012 г (понеделник) могат да бъдат подавани заявления за гласуване по настоящ адрес. Заявленията се приемат в община Две могили, отдел ГРАО /партерен етаж/, бул. „Бълрария” №84 и по кметствата на територията на общината всеки работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч. до 12.01.2013 г. включително. Информация и справки по избирателни списъци – в отдел ГРАО, на тел. 08141/21 30 и 08141/ 22 06, 22 07 и в сайта на общината www.dvemogili.bg.
За гласуване по настоящ адрес се подава:
•    Заявление по образец - Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум.
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета или кметския наместник по настоящ адрес.

 
Работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност
Tuesday, 18 December 2012 13:17
There are no translations available.

   На 15.12.2012г. в сградата на общинска администрация Две могили се проведе работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност. В екипа са  включени:
-Кмета на Община Две могили г-н Николай Христов
- Зам. кмета на Община Две могили г-жа Кремена Любенова
- Председателя на Общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова
- Секретаря  на Община Две могили г-жа Мариета Петрова
- Представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, служител на МВР, Директора на ПГСС „К.А.Тимирязев” гр.Две могили и Директора на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Две могили
- Служители от Общината, отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура, култура и др.
   Общинският оперативен екип има задачата да организира и координира цялостия процес за изготвяне на Общински план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2014), като се съобрази с приоритетие и ангажиментите, дефинирани в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България (2012-2020).


 
Обучение по стратегическо планиране
Wednesday, 19 December 2012 09:13
There are no translations available.


   В периода от 05 до 12 декември 2012г., в Конферентната зала на община Две могили, се проведе Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници в изпълнение на дейност 7 „Обучение по стратегическо планиране за служители и общински съветници” по проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Опертивна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/10/1.3-04.
   Обучаваните бяха разделени на две групи. В първата група участие взеха кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината и двадесет служители от общинска администрация. В обучението, проведено на 10, 11 и 12 декември 2012г. се включиха общински съветници от Общински съвет-Две могили и кметовете на кметства и кметските наместници от Общината. Бяха разгледани теми, като: изготвяне на SWOT-анализ, STEP-анализ, Дърво на проблемите и европейските и националните нормативни и стратегически документи, свързани с планирането на общинско ниво. На успешно преминалите курса бяха раздадени удостоверения за професионално обучение по стратегическо планиране, съгласно Закона за професионално обучение.


 
Организиране и провеждане на публични събития
Monday, 17 December 2012 11:09
There are no translations available.


Пълното обявление за обществената поръчка може да видите тук.

Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки по уникален номер 514109.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук. 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 212 of 251
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.