Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
СЪОБЩЕНИЕ
Tuesday, 04 March 2014 07:01
There are no translations available.

   Кметът на Община Две могили напомня на всички жители на Община Две могили, че съгласно Наредба № 3 на Общински съвет е забранено:
   1. Изхвърлянето на отпадъци от бита извън определените за това места и съдове за смет.
  2. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци и други предмети, които биха повредили съдовете за смет, сметосъбиращите машини или биха застрашили обслужващия персонал.
   3. Изгарянето на отпадъци в контейнерите и кофите за смет.
   4. Изхвърлянето в съдовете за смет на оборска тор и животински отпадъци.
  5. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси, строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи, пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и други, освен на определеното за целта депо за ТБО.
  6. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на открито на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
   На нарушителите ще бъдат налагани глоби в размер от 50 до 2 000 лв. съгласно наредбата.

 
Обучителният курс на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация”
Wednesday, 26 February 2014 08:58
There are no translations available.

   Приключи обучителният курс по дейност 4 на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация” по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по Договор № А12-22-87/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
   Всички участници в обучението получиха сертификат за успешно завършено обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинската администрация” .


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Отговор на запитване
Monday, 24 February 2014 13:28
There are no translations available.

Read more...
 
Съобщение
Tuesday, 25 February 2014 09:08
There are no translations available.

 


   На 28.02.2014  г. (петък) от 09.30 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

 
„Лъвски скок – с почит към Апостола”
Friday, 21 February 2014 13:58
There are no translations available.

   На 19.02.2014г. се проведе културно – спортното мероприятие „Лъвски скок – с почит към Апостола”. Програмата включи почитни слова и стихове за Васил Левски и тематична музикална програма, представена от Детската вокална група „Кейси” при Общински детски комплекс „Димитър Пангелов”. Спортното състезание „Лъвски скок” се проведе в две направления – за момичета и момчета с грамоти и награди за I – во, II – ро и III – то място и две специални награди на журито. Участниците в състезанието бяха общо 40 деца (26 момчета и 14 момичета), ученици от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, като най – малката финалистка (III – то място за момичета) е от 3-ти клас. Най – високото достижение в състезанието беше 3.35 м.


 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 211 of 281
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.