Община Две могили

+ - =

covid - 19
Заповед от Министерство на здравеопазването
Friday, 02 October 2020 10:43
There are no translations available.

Read more...
 
Заповед № 660
Wednesday, 02 September 2020 13:40
There are no translations available.

Read more...
 
Заповед № 659
Wednesday, 02 September 2020 13:31
There are no translations available.

Приложение № 1

Read more...
 
План за действие
Wednesday, 19 August 2020 00:00
There are no translations available.

   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ.

 
Противоепидемични мерки на територията на община Две могили
Monday, 13 July 2020 00:00
There are no translations available.

З А П О В Е Д

559

13.07.2020 г., гр. Две могили

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:


   I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

     1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.

   2. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/ могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

   3. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите организации.

    4. Групови празненства на открито и на закрито /в т. ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/, се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

    5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

    6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 517/01.07.2020 г.

   II. Отменям Заповед № 555/10.07.2020 г.

   III. Заповедта влиза в сила на 13.07.2020 г.

   IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще се осъществява от РЗИ – Русе и РУ на МВР – Две могили.БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите организации.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 15
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.