Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Център за обществена подкрепа ще има Две могили
10 Септември 2010

     „Център за обществена подкрепа” ще започне работа в община Две могили по одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”.Центърът ще се помещава на бул.»България»-№ 69 в Две могили и ще стартира в началото на октомври.

     Услугата ще се предоставя с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Центърът за обществена подкрепа ще насочи усилията си към социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; и др. Капацитетът на ЦОП в Две могили е  50 деца в риск и семействата им.

     За нуждите на потребителите е предвидено да се грижат управител, социални работници, възпитатели, психолози, арттерапевт, трудотерапевт, терапевт по спортна дейност, медицинска сестра.

     Очаква се от 2012 година услугата да стане държавно делегирана дейност.

 
Общо събрание Кацелово
10 Септември 2010

     Община Две могили, уведомява жителите на Кацелово, имащи право на глас, че на 10.09.2010г от 17.30 часа в Административната сграда на ПК „Надежда", ще се проведе общо събрание на населението на с. Кацелово, община Две могили Въпросите които подлежат на обсъждане са: - Даване на съгласие за промяна преназначението на пасище, мера с статут на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел изграждане на територията на Общината на Електроенергиен комплекс „Две могили"


продължава...
 
Общо събрание Острица
09 Септември 2010

     Община Две могили, уведомява жителите на с. Острица, имащи право на глас, че на 9.09.2010г. от 17.30 часа в салона на Народно читалище „Отец Паисий", община Две могили да се проведе Общо събрание на населението на с. Острица. Въпросите които подлежат на обсъждане са: - Даване на съгласие за промяна преназначението на пасище, мера с статут на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел изграждане на територията на Общината на Електроенергиен комплекс „Две могили"


продължава...
 
Обучение безработни
01 Септември 2010

     49 трайно безработни от община Две могили, регистрирани в Дирекция Бюро труда ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация по проект „Нов избор-развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. За м.юни безработицата в община Две могили е 14.5%. Всички подадени от община Две могили заявки за работни места са одобрени в резултат на което 49 човека ще се сдобият с правоспособност да упражняват професията, която са избрали.Същите са разпределени, както следва: 35 строителни работника за поддръжка на сгради-външни облицовки и настилки, 5 готвача за производство на кулинарни изделия и напитки и 2-ма оператора на компютър .Обучението на одобрените кандидати ще започне на 13.09.т.г. и ще приключи на 10.11.2010г.С полученият документ за придобитата квалификация и насочващо писмо от Дирекция Бюро по труда лицата ще бъдат наети на работа, като работодателят се ангажира да им осигури заетост в рамките на 12 месеца по трудов договор по Кодекса на труда и минимална работна заплата. Община Две могили вече сключи договор с обучаващи организации, а именно „Сдружение иновационен регионален университет” към РУ „Ангел Кънчев” за професиите строител и компютърен оператор и ЕТ „Атанаска Гочкова-Анита” за квалификацията готвач.

 
По покана на община Берово
26 Август 2010

По покана на община Берово,Македония, танцов състав „Ралички”  и солисти на вокално студио „Кейси” при Общински детски комплекс  Две могили  участваха  в международен Етно фестивал, който се проведе в Берово на 26, 27 и 28 август т.г. Събитието е дял от проекта „Мрежа за култура,спорт и туризъм” с партньори окръг Тшебницки-Полша, окръг Кампалунг-Румъния,общините Две могили- и  Попово-България и Неготино и Берово-Македония.

продължава...
 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Следваща > Край >>

Страница 18 от 19

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.