Община Две могили

+ - =

News
Покана за петдесет и третото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 19 July 2019 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на петдесет и третото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.07.2019 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Обява
Thursday, 18 July 2019 12:02
There are no translations available.

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.)


У В Е Д О М Я В А М Е


   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в деловодството на Община Две могили е постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, с вх. № 3618/16.07.2019 г. от РИОСВ – Русе, за инвестиционно предложение за изграждане на: „Дестилерия за производство на етерични масла, чрез парна дестилация на етерично-маслени култури”, с местоположение ПИ 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили, с възложител „РАЙКОВИ 2010” ООД – гр. Две могили
   Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно инвестиционната инициатива, могат да го направят писмено в Община Две могили, ет. 3, стая № 6 „Деловодство” или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20,  п. к. 7000.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Съобщение
Wednesday, 17 July 2019 06:56
There are no translations available.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

  Съгласно Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, се забранява изхвърлянето на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци, т.е. мебелите /столове, маси, легла, дивани и т.н./ в и до контейнерите за битова смет.
   При необходимост от събиране на строителни отпадъци /тухли, бетон, фаянс и др. подобни/, образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете и едрогабаритни отпадъци, може да Ви бъде предоставен контейнер тип гондола с вместимост 3 м3 или 10 м3.
   Контейнерите може да заявите на тел.: 0889444831 – Пламен Пенчев – Управител на „ПЛАМ” ЕООД гр. Две могили, срещу заплащане.        
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Обява за подбор по документи
Monday, 08 July 2019 00:00
There are no translations available.

   Изисквания към кандидатите може да видите тук.

 
Покана
Friday, 28 June 2019 09:08
There are no translations available.

П О К А Н А

За обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2018 г.


   На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 47 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе , Председателят на Общински съвет Две могили организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2018 г.
   Обсъждането ще се проведе на 10.07.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на община Две могили. Канят се всички ръководители на бюджетни звена, общински съветници, кметове и кметски наместници и представители на местната общност да присъстват на обсъждането.
    С уважение:

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател
Общински съвет – Две могили


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 155
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.