Община Две могили

+ - =

News
Покана за тържествена церемония
Thursday, 28 May 2020 13:52
There are no translations available.

 
Съобщение
Thursday, 28 May 2020 08:20
There are no translations available.

   Община Две могили уведомява любителите на пещерното дело и туризъм, че от 5-ти юни 2020г. се възстановява работата на туристически обект Пещера „Орлова чука”, намираща се в землището на с. Пепелина.

   Съгласно въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, в пещерата ще се влиза само на групи до 15 човека, придружени от екскурзовод.  Задължително е носенето на предпазни маски, спазване на дистанция между туристите и дезинфекция на вход и изход от обекта.

    Работното време на пещера „Орлова чука” – всеки ден /без почивен ден/ от 10,00 до 18,00 часа, до 31 октомври, включително.

   За контакти и допълнителна информация: 

   GSM 0895567533

   GSM 0888892982

 
Настъпване на етап „Восъчна зрялост” на житните масиви
Tuesday, 26 May 2020 00:00
There are no translations available.

З А П О В Е Д

№ 422

26.05.2020 г., гр. Две могили

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-04-58/11.05.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Русе, и във връзка с изпълнение на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Две могили,  времето от 26.05.2020 г. до 22.10.2020 г.

ІІ. Обявявам настъпване на етап „Восъчна зрялост” на житните масиви и определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

  1. По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на земеделските земи.

   2. През този период всички дейности, извършващи се в земеделските земи да стават с повишена бдителност и активност на целия персонал.

    3. Забранява се изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

    4. Забранявам пушенето и паленето на огън в близост до житни масиви, стърнища, площи с неприбрана слама и фуражни площадки.

  5. Председатели на кооперации, арендатори, собственици, които обработват земи да изградят минерализовани ивици покрай нивите, и стриктно да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год.

   6. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват нормите за пожарна безопасност.

  7. За констатирани нарушения и нередности, населението да се обръща за помощ и информация до Община Две могили на телефон 08141/9205, РУ на МВР - Две могили – 08141- 22-49, РСПБЗН - Две могили тел. 08141/20-38 и тел. 112.

   8. Определям следните длъжностни лица, които могат да съставят актове за установяване на извършени административни нарушения по ЗОЗЗ, ЗОСИ, Наредба № 17 

на Община Две могили за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на Общината, както и разпоредбите на настоящата Заповед:

            - Христо Георгиев Билчев – охрана в Пункт за управление в Община Две могили;

            - Нейхан Рафет Назиф – Началник отдел „ОбС и РР” в Община Две могили;

            - Начо Начев – горски стражар към Община Две могили.

III. Заповедта да се доведе до знанието на населението, чрез поставяне на интернет страницата на община Две могили, сградата на общинска служба „Земеделие”- офис Две могили, кметове и кметски наместници, Началник РУ на МВР-Две могили, Началник на РСПБЗН-Две могили и ССИОМПЕ в Община Две могили.

IV. Кметовете и кметските наместници на населените места да връчат копия от настоящата Заповед на председатели на кооперации и арендатори за сведение и изпълнение.

V. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на община Две могили.

 

 

            /п/

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
24 МАЙ
Saturday, 23 May 2020 00:00
There are no translations available.


 
Покана за осмото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 22 May 2020 11:02
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на осмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.05.2020 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 172
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.