Община Две могили

+ - =

News
Съобщение
Friday, 10 July 2020 12:58
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на град Две могили,

            Във връзка с извършване на ВиК ремонти, ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства ул. „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Две могили, за периода от 13.07.2020 г. до 17.07.2020 г.

 
Заповед № 555
Friday, 10 July 2020 12:49
There are no translations available.

З А П О В Е Д

555

10.07.2020 г., гр. Две могили

 

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.     Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

  1.   Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.
  2.   Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/ могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
  3.   Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на закрито. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на открито се допуска при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
  4.   Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито /в т. ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/, като се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
  5.   Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
  6.   Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 517/01.07.2020 г.  

II.    Отменям  Заповед № 518/01.07.2020 г.

III.  Заповедта влиза в сила на 10.07.2020 г.

IV.   Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили.

  Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще се осъществява от РЗИ – Русе и РУ на МВР – Две могили.

КРАСИМИРА РУСИНОВА

Зам.-кмет на Община Две могили

За Кмет на Община Две могили

Съгл. Заповед № 544/07.07.2020 г.

 
Проект за незабавна подкрепа
Thursday, 02 July 2020 08:48
There are no translations available.

 ДО: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Две могили

 Относно: Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България


   Уважаема г-жо Куцарова,

 В качеството ми на директор на Български дарителски форум – представляващ за целите на договаряне предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България, имам удоволствието да Ви уведомя, че потвърждаваме предоставянето на дарение за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Две могили, ЕИК 5305290171 в размер на 5 000 лева.

 Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

 Дарението към представляваната от Вас организация ще бъде изплатено еднократно по банков път. Към настоящото писмо е приложен проект на договор, който урежда правилата и условията по получаване и изразходване на средствата от Фонда. Приложени са и образци на всички съпътстващи документи.

 Моля в срок до 01.06.2020 г. писмено в електронно съобщение до This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it да потвърдите, че приемате дарението при изпълнението на условията, описани в договора, и съответно го приложите подписан.

 При въпроси относно получаването на дарението, както и при изпълнението на условията, моля, не се колебайте да се свържете с нас!


 С най-добри пожелания за успех в начинанията,

 Оперативен Борд на основателите на Фонд „Обединени срещу COVID-19“

 

Красимира Величкова, изпълнителен директор, Български дарителски форум

Десислава Тальокова, изпълнителен директор, Фондация „Америка за България“

Петър Т. Иванов, изпълнителен директор, Американска търговска камара в България

Представител на Посолството на САЩ в София

 
Покана за обществено обсъждане
Tuesday, 30 June 2020 05:23
There are no translations available.

П О К А Н А

 

за

 

обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2019 г.

 

  

         На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 47 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе , Председателят на Общински съвет Две могили организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2019 г.

       Обсъждането ще се проведе на 20.07.2020 г. от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на община Две могили. Канят се всички ръководители на бюджетни звена, общински съветници, кметове и кметски наместници и представители на местната общност да присъстват на обсъждането.


 

 

 

 

 


С уважение:

 

ЮЛИАНА ТОДОРОВА

Председател

Общински съвет – Две могили

 
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Wednesday, 24 June 2020 06:42
There are no translations available.

Царевица с наземна техника

Фирма ВЕЛИКОВИ ДМ ООД:

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 172
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.