Община Две могили

+ - =

News
Обява за обществен възпитател
Monday, 27 July 2020 05:30
There are no translations available.

О Б Я В А


На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН - Община Две могили започва прием на документи за избор на обществен възпитател.

Брой обществен възпитател: 2


I.         Описание на дейността на обществения възпитател:

1. Познава нормативната уредба за работа с деца, с противообществените прояви и структури в системата за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

2. Познава нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни

3. Има познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение

4. Поддържа връзки с други организации и институции, класни ръководители, психолози, лекари, касаещи проблемите и потребностите на децата

5. Участва в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетни и непълнолетни, в проверки по конкретни поводи;

6. Участва в дейността по Плана за превантивна работа на МКБППМН през годината;

7. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация на случаите, за които отговаря

8. Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за децата, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения;

II.         Изисквания за обществен възпитател:

1.Лицата да притежават необходимата професионална квалификация – завършено висше образование в сферата на психологията, педагогиката, правото, социологията, педагогика на девиантното поведение. За обществени възпитатели могат да бъдат определяни и лица без описаната по-горе професионална квалификация, но които се ползват с голям обществен авторитет в съответната общност/етническа група;

2.Да не са осъждани;

3.Да са с висок морал и да се ползват с добро име в обществото;

4.Да не участват в общности с асоциална насоченост;

5.Да притежават опит и умения за работа с деца и/или опит в социалната сфера.

6.Да познават нормативната уредба: Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Закон за закрила на детето, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за защита от домашното насилие и други.

III.      Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до Председателя на МКБППМН (по образец);

2.Автобиография;

3.Мотивационно писмо;

4.Копие от диплом за завършено висше образование.

5.Декларация (по образец).

IV.      Начин на провеждане на процедурата:

  • Първи етап – по документи;
  • Втори етап – събеседване


V.        Срок за подаване на документи: всеки работен от 08.00 до 17.00 часа, в срок до 31.08.2020 г. (понеделник)

Документите се подават в сградата на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ет. 3, деловодство, лице за контакт – Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН – Две могили.

Допуснатите кандидати до втория етап ще бъдат писмено уведомени.

VI.      Ред за провеждане на подбора:

Подборът протича на два етапа:

1. Проверка на съответствието на подадените документи с обявените изисквания;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

До събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на поставените изисквания.

Списъците на допуснатите/недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Две могили и на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в 5-дневен срок от крайния срок за подаване на документи. Събеседването се провежда от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими за обществен възпитател.

След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класирането. Извлечение от протокола се връчва на допуснатите кандидати.

VII.     Допълнителна информация

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба № 2/07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели, издадена от председателя на Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (обн. ДВ, бр.101 от 23.11.1999 год.)Красимира Русинова

Зам. – кмет на Община Две могили

Председател на МКБППМН

 
Покана за десетото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 24 July 2020 12:38
There are no translations available.

П О К А Н А


            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на десетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 31.07.2020 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Публично обсъждане
Friday, 24 July 2020 12:03
There are no translations available.

П О К А Н А


   за публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 г., като безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда


   Кметът на Община Две могили – област Русе на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг – безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.

   През 2020 г. Община Две могили - област Русе възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг- безлихвен заем от ПУДООС, който да използва за финансиране на проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.

   Целта на изпълнението на проекта: трайно решаване на съществуващите проблеми при събирането и транспортирането на битовите отпадъци на територията на общината и постигане на по-високо ниво на опазване на околната среда.

   Стойността на разходите за изпълнението на проекта е в размер до 600 000 лв.

   Предлагаме за обсъждане със средствата от дългосрочния безлихвен заем от ПУДООС, Община Две могили да финансира изцяло изпълнението на проекта в размер на горепосочената сума.

   Предвид изложеното по-горе, Община Две могили - област Русе възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от ПУДООС при следните параметри:

   1. Общ  размер - до 600 000 лв.(шестстотин хиляди лева)

   2. Вид на дълга – безлихвен заем от ПУДООС

   3. Предназначение – финансиране на системата за управление на отпадъците и подобряване на параметрите на околната среда в полза на местната общност, чрез реализацията на проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“.


Read more...
 
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Thursday, 23 July 2020 00:00
There are no translations available.

ЗКПУ "Филип Тотю" гр. Две могили - пшеница

 
Уведомление
Tuesday, 21 July 2020 00:00
There are no translations available.

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

   Изготвен е Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили, област Русе.

 Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.08.2020 г. включително на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или в Центъра за административно обслужване на Община Две могили.


Мотиви и Проект на Наредба

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 172
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.