Община Две могили

+ - =

Новини
ЦОП - Две могили организира и проведе коледно тържество
20 Декември 2012

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
7150 Две могили, бул.”България”69, тел. 0888111703


   На 15.12.2012г., в навечерието на светлите коледни празници, когато децата тръпнат в очакване на подаръци от добрия старец Дядо Коледа, ЦОП - Две могили организира и проведе коледно тържество за своите потребители. Децата въодушевено посрещнаха Дядо Коледа, демонстрираха знания на проведената викторина, умения да танцуват и да се веселят, за което бяха наградени. Всички получиха заслужени подаръци от добрия старец.


 
Съобщение за гласуване с подвижна избирателна урна и по настоящ адрес
19 Декември 2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА

Община Две могили съобщава на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, че при заявено от тях желание могат да гласуват на Националния референдум на 27.01.2013г. с подвижна избирателна урна.
За целта се подава:
•    Заявление по образец за гласуване с подвижна избирателна урна в национален референдум - Приложение № 16 от утвърдените от ЦИК книжа за Национален референдум;
•    Срок за подаване на заявлението: 27 декември 2012г. (включително).
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета /кметски наместник по постоянен адрес на лицето (или настоящ адрес, ако заяви искане да гласува по настоящ адрес);
- прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
Ще бъде назначена подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели на територията на община Две могили, заявили желание за това.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с предстоящия Национален референдум на 27.01.2013 г., Община Две могили уведомява, че от 17.12.2012 г (понеделник) могат да бъдат подавани заявления за гласуване по настоящ адрес. Заявленията се приемат в община Две могили, отдел ГРАО /партерен етаж/, бул. „Бълрария” №84 и по кметствата на територията на общината всеки работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч. до 12.01.2013 г. включително. Информация и справки по избирателни списъци – в отдел ГРАО, на тел. 08141/21 30 и 08141/ 22 06, 22 07 и в сайта на общината www.dvemogili.bg.
За гласуване по настоящ адрес се подава:
•    Заявление по образец - Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум.
Начин на подаване на заявлението:
- да е саморъчно подписано;
- чрез писмо, факс, електронна поща (сканирано в pdf-файл) или преносител;
- до кмета или кметския наместник по настоящ адрес.

 
Обучение по стратегическо планиране
19 Декември 2012


   В периода от 05 до 12 декември 2012г., в Конферентната зала на община Две могили, се проведе Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници в изпълнение на дейност 7 „Обучение по стратегическо планиране за служители и общински съветници” по проект „Партньорство за просперитет”, финансиран от Опертивна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/10/1.3-04.
   Обучаваните бяха разделени на две групи. В първата група участие взеха кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината и двадесет служители от общинска администрация. В обучението, проведено на 10, 11 и 12 декември 2012г. се включиха общински съветници от Общински съвет-Две могили и кметовете на кметства и кметските наместници от Общината. Бяха разгледани теми, като: изготвяне на SWOT-анализ, STEP-анализ, Дърво на проблемите и европейските и националните нормативни и стратегически документи, свързани с планирането на общинско ниво. На успешно преминалите курса бяха раздадени удостоверения за професионално обучение по стратегическо планиране, съгласно Закона за професионално обучение.


 
Работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност
18 Декември 2012

   На 15.12.2012г. в сградата на общинска администрация Две могили се проведе работна среща на Общински оперативен екип за планиране на действия в областта на интеграцията на ромската общност. В екипа са  включени:
-Кмета на Община Две могили г-н Николай Христов
- Зам. кмета на Община Две могили г-жа Кремена Любенова
- Председателя на Общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова
- Секретаря  на Община Две могили г-жа Мариета Петрова
- Представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, служител на МВР, Директора на ПГСС „К.А.Тимирязев” гр.Две могили и Директора на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Две могили
- Служители от Общината, отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура, култура и др.
   Общинският оперативен екип има задачата да организира и координира цялостия процес за изготвяне на Общински план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2014), като се съобрази с приоритетие и ангажиментите, дефинирани в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България (2012-2020).


 
Съобщение
16 Декември 2012

Утре 17.12.2012 г. децата от селата учащи в  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Две могили няма да бъдат извозени за провеждане на учебен процес, а за децата от  гр.Две могили часовете ще бъдат  намалени поради лошите зимни условия.

 
<< Начало < Предишна 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Следваща > Край >>

Страница 131 от 145
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.