Община Две могили

+ - =

Новини
Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
14 Февруари 2013КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


   На 15.02.2013 г. (петък) от 09.00 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

 
Проект "THE MOLE AND THE QUEEN"
08 Февруари 2013


ОБОБЩЕН ДОКЛАД

за проведените дейности по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор
№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот”
при ЦРЧР, гр. София

за периода 15.09.2012 г. - 31.01.2013 г.

 

   Още в началото на учебната 2012/2013 г., с приемането на годишния комплексен план на детското заведение от педагогическия съвет на 24.09.2012 г., започна задълбочена подготовка за изпълнението на проекта. Едни от приоритетите, залегнати в годишния план, бяха интегрирането и социализирането на деца от малцинствен етнически произход и осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати по проекта.
   Използването на иновативни техники и технологии в обучението, възпитанието и подготовката на децата, изграждането на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща добрите традиции и достиженията на модерното предучилищно възпитание, мотивирането на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената дейност и подобряването на уменията за работа в екип, са достатъчна гаранция за качественото изпълнение целите на проекта „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN”.

продължава...
 
Публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
06 Февруари 2013

   Днес 06.02.2013г. се проведе публично обсъждане  на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
   Директорката на дирекция  ФСДУС – г-жа Марийка Андреева, запозна присъстващите с отчета за изпълнение  на бюджета, извънбюджетните сметки,  фондове и общинския дълг за 2012г.
   Проектът за общинския бюджет 2013г. бе презентиран от главен експерт”Бюджет”- г-жа Росица Димитрова. Бюджетната рамка  възлиза на 5 064 061лв., което е 101,4% спрямо първоначалния бюджет за 2012г. и 109,2% спрямо отчета за 2012г.
На срещата присъстваха кмета на  община Две могили- г-н Николай Христов, заместник кметове, председателя на  общински съвет, секретаря на  община Две могили, кметове, кметски наместници, служители от общинска администрация и граждани от община Две могили.


 
Покана за двадесет и първо (извънредно) заседание на Общински съвет гр.Две могили
04 Февруари 2013

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и първото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 06.02.2013 година (сряда), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Покана за обществено обсъждане
30 Януари 2013


 
<< Начало < Предишна 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Следваща > Край >>

Страница 121 от 138
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.