Община Две могили

+ - =

Обяви
Обявление
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 425 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ на с. Баниска, Община Две могили в обхват УПИ V-288 и УПИ VІ-290 в кв. 24 по плана на с. Баниска, Община Две могили, с цел изменение на дворищно регулационната граница между УПИ V-288 и VІ-290 по имотната граница между ПИ 288, ПИ 290, ПИ 291 и ПИ 292.

 
Обявление
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 424 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ за УПИ ІХ-406 и уличната регулация в частта от О.Т. 161 до О.Т. 160 и от О.Т. 160 до О.Т. 158 от кв. 63 по плана на с. Баниска, Община Две могили,

 
Обявление
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 423 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация  /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ІІІ-36 от кв. 17 по плана на с. Широково, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-185 и УПИ ХІV-186 от кв. 17 по подробния устройствен план на с. Широково, община Две могили. 

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 423 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация  /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ІІІ-36 от кв. 17 по плана на с. Широково, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-185 и УПИ ХІV-186 от кв. 17 по подробния устройствен план на с. Широково, община Две могили.


 
Обявление
Miercuri, 23 Iunie 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 422 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват на ПИ № 92, за който е отреден  УПИ V - 92 от кв.13 по  кадастралния и регулационен план на с. Каран Върбовка, община Две могили, с цел прилагане на вътрешната регулационна линия между УПИ VІ – 87 и УПИ V – 92 по съществуващата на място имотна граница и уличната регулация.

 
Обява
Miercuri, 02 Iunie 2021 14:08
There are no translations available.

ОБЯВА

 

От Община Две могили, Област Русе

 

   На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ I – 733, кв. 47, гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“.

  Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 3 din 56
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.