Община Две могили

+ - =

Announcements
Открит конкурс за продажба на дървесина
Tuesday, 10 October 2017 13:28
There are no translations available.

   Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии общинска собственост на територията на Община Две могили в обект № 1701 с общо прогнозно количество дървесина от 1570 м3 и обща площ за подготовка на почвата от 41 дка.

 
Обявление
Tuesday, 26 September 2017 00:00
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 886/25.09.2017г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ ІV, кв. 11а по плана на с. Бъзовец, за „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС“.

 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот
Thursday, 14 September 2017 10:18
There are no translations available.


Read more...
 
Търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
Wednesday, 30 August 2017 05:47
There are no translations available.


Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 39
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.