Община Две могили

+ - =

Announcements
Обява
Tuesday, 30 March 2021 13:42
There are no translations available.

 
Покана за събиране на индикативни оферти
Thursday, 25 March 2021 00:00
There are no translations available.

 
Обявление
Thursday, 25 March 2021 08:28
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 241 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение на плана на с. Могилино, община Две могили, в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV-194 и УПИ V-194 от кв. 20 по подробния устройствен план на с. Могилино, община Две могили,

 
Обявление
Thursday, 25 March 2021 08:26
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 242 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение на плана на с. Могилино, община Две могили, в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХІ-194 и УПИ ХV-194 от кв. 19 по подробния устройствен план на с. Могилино, община Две могили,

 
Обявление
Thursday, 25 March 2021 08:25
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 244 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ в обхват: ПИ с иден­ти­фи­катор № 07212.169.18, ПИ с идентификатор № 07212.169.19 и ПИ с идентификатор 07212.169.10 по КККР на с. Бъзовец, Община Две могили.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 56
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.