Община Две могили

+ - =

Announcements
Обява
Friday, 13 July 2012 11:57
There are no translations available.

Общинска администрация гр. Две могили, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл.124, ал.3 от ЗУТ е изработен  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на ПИ 069009 с ЕКАТТЕ 36703, местност „Под лагиц” в землището на с Кацелово, община Две могили, област Русе.
    Заинтересованите лица, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ имат право на писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на настоящето съобщение пред общинска администрация гр. Две могили, отдел УТ.

 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПЗ
Monday, 18 June 2012 00:00
There are no translations available.

Община Две могили съобщава, че със Заповед № 512 от 18.06.2012г. на Кмета на общината, се допуска изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ ІІ-229 в кв. 25 по плана на с. Острица, община Две могили, област Русе, за застрояване на 1 бр. навес и площадка за събиране на черни и цветни метали с площ 530 кв. м. 

 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Friday, 15 June 2012 00:00
There are no translations available.


ЗАПОВЕД
№ 508
гр. Две могили,  15.06.2012г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.100, т.2 и чл.101 ал.1 от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решения № №175,177 и 178 по Протокол № 9/ 23.05.2012г. на Общински  съвет  - гр.Две могили:

НАРЕЖДАМ:

Read more...
 
Конкурс за длъжност управител на търговско дружество
Friday, 08 June 2012 00:00
There are no translations available.О Б Я В А


Община Две могили, Област Русе, на основание чл. 50 ал. 1 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе, в изпълнение на Решение № 172, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 9/23.05.2012г и Заповед №500 от 08.06.2012г. на кмета на Община Две могили

ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността управител на търговско дружество с общинско участие в капитала „Черни Лом -2008” ЕООД гр. Две могили при следните условия:

Read more...
 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Wednesday, 06 June 2012 00:00
There are no translations available.

Община Две могили съобщава, че със Заповед № 496 от 06.06.2012г. на Кмета на общината, се допуска изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща се в ПИ 000298 в землището на с. Помен, общ. Две могили до с. Каран Върбовка, общ. Две могили, област Русе. 

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 Next > End >>

Page 42 of 48
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.