Община Две могили

+ - =

Announcements
Обява
Friday, 09 July 2021 00:00
There are no translations available.

 
Обява
Friday, 09 July 2021 00:00
There are no translations available.

 
Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 428 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен Подробен устройствен план – изменение план за регулация ПУП – ИПР в обхвата на УПИ V-308 и УПИ ІV-308 от кв. 37 по плана на с. Острица, Община Две могили с цел: обединяването им в новопроектиран УПИ ХІХ- 308.

 
Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 427 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация /ИПУП - ПУР/, с цел проектиране на нова второстепенна улица свързваща бул. „България“ и ул. „Дружба“.

 
Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 426 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/  в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ XII - 292 /от кв. 118 по подробния устройствен план на гр. Две могили, Община Две могили, с цел разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ XV-2949 и УПИ XIV-2948) и създаване на устройствен режим на застрояване в новообособените имоти.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 56
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.