Община Две могили

+ - =

Обяви
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост
10 Февруари 2017

продължава...
 
Инвестиционно предложение за изработване на технически проект
02 Февруари 2017


 
Обява
06 Декември 2016


 
Tърг с явно наддаване за продажба на имот
23 Ноември 2016

Заповедта за откриване на процедурата за провеждане на публичния търг може да видите тук.

 
Съобщение
31 Октомври 2016

О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И


На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/


О Б Я В Я В А:


   Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

     „Ф + С АГРО” ООД  гр. Две могили

   с оператор „Ф + С АГРО” ООД гр. Русе,
   с предмет на дейност: търговия с препарати за растителна защита, торове и семена.
   Доклад за предотвратяване на големи аварии и аварийното планиране на „Ф + С АГРО” ООД  - складова база гр. Две могили.
   В съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.
Документите са на разположение на  обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в сградата на общината на бул. „България” № 84, ет. 2, стая № 12, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и/или на интернет страницата на общината.


   Лице за контакти: Хюлия Севдалиева – главен специалист Гз и ОМП, тел. 08141/2006.


  Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 35
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.