Община Две могили

+ - =

Обяви
Обява
09 Август 2016

   Ръководството на Община Две могили информира населението на общината, че на основание Заповед № РД-02-15-71 от 19.07.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство е дадено разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе – Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието на проектиране, засягащи землищата на селата Бъзовец и Батишница.

           /п/
        
БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
Обява
02 Август 2016

Заповед на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за изработване на проект на подробен устройствен план - парцелен план за обект Автомагистрала "Русе - Велико Търново"


продължава...
 
Публичен търг с явно наддаване
22 Юли 2016

продължава...
 
Обява
20 Юли 2016

 
Обявление
15 Юли 2016

   Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 251, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 12/24.06.2016 г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 20184.8.282 по КК на гр. Две могили.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 33
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.