Община Две могили

+ - =

Обяви
Съобщение
31 Октомври 2016

О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И


На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/


О Б Я В Я В А:


   Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

     „Ф + С АГРО” ООД  гр. Две могили

   с оператор „Ф + С АГРО” ООД гр. Русе,
   с предмет на дейност: търговия с препарати за растителна защита, торове и семена.
   Доклад за предотвратяване на големи аварии и аварийното планиране на „Ф + С АГРО” ООД  - складова база гр. Две могили.
   В съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.
Документите са на разположение на  обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. в сградата на общината на бул. „България” № 84, ет. 2, стая № 12, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и/или на интернет страницата на общината.


   Лице за контакти: Хюлия Севдалиева – главен специалист Гз и ОМП, тел. 08141/2006.


  Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост
26 Октомври 2016

   Заповедта за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост може да видите тук.


 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост
15 Септември 2016

продължава...
 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
15 Август 2016

продължава...
 
Обява
10 Август 2016

От Община Две могили, Област Русе

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./


У В Е Д О М Я В А М Е


   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили, Община Две могили”.
Подбект 1. Авариен ремонт ул. „Христо Ботев” от ОК 81 до ОК 67.
Подбект 2. Авариен ремонт ул. „Безименна” от ОК 84 до ОК 90.
Подбект 3. Авариен ремонт ул. „Чипровци” от ОК 351 до ОК 417.

    Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.         /п/

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 33
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.