Община Две могили

+ - =

Обяви
Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 425 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ на с. Баниска, Община Две могили в обхват УПИ V-288 и УПИ VІ-290 в кв. 24 по плана на с. Баниска, Община Две могили, с цел изменение на дворищно регулационната граница между УПИ V-288 и VІ-290 по имотната граница между ПИ 288, ПИ 290, ПИ 291 и ПИ 292.

 
Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 424 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ за УПИ ІХ-406 и уличната регулация в частта от О.Т. 161 до О.Т. 160 и от О.Т. 160 до О.Т. 158 от кв. 63 по плана на с. Баниска, Община Две могили,

 
Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 423 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация  /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ІІІ-36 от кв. 17 по плана на с. Широково, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-185 и УПИ ХІV-186 от кв. 17 по подробния устройствен план на с. Широково, община Две могили. 

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 423 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация  /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ІІІ-36 от кв. 17 по плана на с. Широково, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-185 и УПИ ХІV-186 от кв. 17 по подробния устройствен план на с. Широково, община Две могили.


 
Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 422 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват на ПИ № 92, за който е отреден  УПИ V - 92 от кв.13 по  кадастралния и регулационен план на с. Каран Върбовка, община Две могили, с цел прилагане на вътрешната регулационна линия между УПИ VІ – 87 и УПИ V – 92 по съществуващата на място имотна граница и уличната регулация.

 
Обява
02 Юни 2021

ОБЯВА

 

От Община Две могили, Област Русе

 

   На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в УПИ I – 733, кв. 47, гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“.

  Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 3 от 56

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.