Община Две могили

+ - =

ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” – гр. Две могили

    Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
   Детската градина съществува от есента на 1969 година. Сградата, в която сега се помещава е открита през пролетта на 1980 г.
   Мисия -  Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата чрез създаване и поддържане на благоприятна, привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, подкрепа и вяра във възможностите на всяко дете.
   Визия – Привлекателна и желана образователна институция, в която  всяко  дете  се чувства обичано, щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, защото всяко дете е малка личност.  Стремим се към създаване на  образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание, даваща на детето  право на избор и качествена подготовка за училище.
    Стратегии:
1.Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.
2.Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции.
3. Създаване на условия за привличане и задържане на децата от малцинствата в детската градина. Обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
4. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства.
5. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на гражданско, здравно и екологично образование.
6. Приобщаващо образование.
7. Поставяне на принципно нова основа методическата работа в детската градина. Изграждане на гъвкава квалификационна система.
   Какво ще намери детето при нас?
• Уютна, детска среда – наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват, спортуват, танцуват, мечтаят;
• Обучение и възпитание чрез игри;
• Учител – партньор и приятел;
• Развиване на творчески и художествени умения, на музикална и двигателна култура;
• Здравословно хранене;
• Медицински контрол;
• Много приятели.
        
   Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина.  Обучението  възпитанието и  социализирането на децата от 3 до 7-годишна възраст в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” се осъществява по авторската програмна система  „Приказни пътечки и  Здравей, училище! ” на издателство Булвест 2000.
   Програмната система  представлява цялостна концепция и създава условия за придобиване на компетентности по всички образователни направления в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование от 2016 г., Наредба № 5 от 2016 г. и Държавните образователни стандарти (ДОС) от 2016 г. Чрез нея се осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата в условията на игра и при взаимодействие и сътрудничество с родителите.
          
   Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги по желание на родителите:
- Тенис;
- Спортни танци;
- Народни танци;
- Английски език.

КОНТАКТИ
ДГ „ Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
адрес : 7150 гр. Две могили, обл. Русе, ул.”Пловдив” № 8,
сл.телефон : 08141 / 2782
Директор – Надежда Стоянова Ангелова
e-mail : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово към ДГ
адрес : 7160 с. Кацелово, обл. Русе, ул.”Освобождение” № 5,
сл.телефон 08149 / 2221
 Станете наши приятели във Facebook:
www.facebook.com/CdgSvsvKirilIMetodijgrDveMogili?ref=hl


Фотоалбум

Детско творчество

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.