Община Две могили

+ - =

Постоянни комисии 2015 - 2019


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2015 – 2019 година)


Член

Комисия Състав Позиция

1

Бюджет и финанси

Христина Димитрова
ЕФТИМОВА

Председател

Севгюл Садулова
ЮМЕРОВА

Секретар

Румен Манолов
МАРКОВ

Член

Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ

Член

Николай Христов
ХРИСТОВ

Член

       

2

Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба

Галя Миткова
ДОДЕВА

Председател

Георги Валентинов
ГЕОРГИЕВ

Секретар

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Димитър Петров
ДИМИТРОВ

Член

Стефан Димитров
СТЕФАНОВ

Член

       

3

Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Председател

Стефан Димитров
СТЕФАНОВ

Секретар

Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ

Член

Румен Стефанов
ДРАКОВ

Член

Светлана Йорданова
ЦВЕТАНОВА

Член

       

4

Здравеопазване и социална политика

 

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Председател

Димитър Петров
ДИМИТРОВ

Секретар

Христина Димитрова
ЕФТИМОВА

Член

Велко Иванов
ИВАНОВ

Член

Светлана Йорданова
ЦВЕТАНОВА

Член

       

5

Земеделие, животновъдство и гори

Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ

Председател

Велко Иванов
ИВАНОВ

Секретар

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Член

Румен Стефанов
ДРАКОВ

Член

Николай Христов
ХРИСТОВ

Член

Ивайло Пенев
ИВАНОВ

Член

Севгюл Садулова
ЮМЕРОВА

Член

   
 

6

Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности

Румен Манолов
МАРКОВ

Председател

Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ

Секретар

Георги Валентинов
ГЕОРГИЕВ

Член

Ивайло Пенев
ИВАНОВ

Член

Галя Миткова
ДОДЕВА

Член

       


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.