Община Две могили

+ - =

СЗ "КООРС"

     Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” (КООРС)и зпълнява приетите правилници от Общински съвет гр. Две могили, Област Русе за хигиенизиране на общината, опазване на зелените площи, опазване на собствеността на гражданите и кооперации, частни производители. Изълнява разпоредби по опазване на чистотата на въздуха, полага усилия за избягване условията за възникване на пожари. Изпълнява разпоредбите и заповедите на ръководството на общината по използването на водоемите за къпане в летния сезон.

     Служителите от „КООРС” са в помощ на „Гражданска защита” към общината през зимния период по прокарване на пътища обслужващи населението между кметствата и центъра на общината. Оказват помощ и съдействие за подсигуряване на населението с хляб, вода, електрически ток.

     СЗ ”КООРС” оказват превантивна дейност за предотвратяване на стихийни бедствия, аварии и катастрофи.

Адрес :


     гр. Две могили,
     област Русе,
     бул. "България" №84

Телефон за връзка:


     Дежурни ОСС – 08141/2256;
     централа 08141/22 06

Отговорник СЗ „КООРС”


     

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.