Община Две могили

+ - =

Растителен свят

     На територията на общината има голямо разнообразие от видове растения.

     На обработваемите земеделски земи се отглеждат предимно хлебно фуражни растения – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, люцерна.

     Зеленчукопроизводството е сведено почти до минимум след спиране работата на консервения комбинат в с. Бъзовец.

     От няколко години се наблюдава засилване на интереса към отглеждане на лечебни растения. Доказателство за това е факта, че в района на общината са засети около 2000 дка - кориандър посевен, около 20 дка; бял риган, около 15 дка; ружа медицинска и др. Тенденцията за в бъдеще е увеличаване на засетите площите и включване на други видове лечебни растения.

     Разнообразието от лечебни растения на територията на общината е около 150 вида, като поречието на река “Черни лом” представлява естествен резерват за различни видове билки с ценни биологични качества.

     Горите в землището са култивирани. Преобладават широколистните видове дървета – акация, топола, клен, дъб, габър бряст, липа, леска, бреза и др.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.