Община Две могили

+ - =

Комплексно административно обслужване

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

І. С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Две могили, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
Община Две могили тръгва към изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на Закона за изпълнение и допълнение на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 2 етапа, като по време на първия етап ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги па гражданска регистрация и актосъставяне, чиито образци са оповестени на сайта на Общината.
Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква от гражданите и бизнеса документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Две могили.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност

-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и

-поддържане на демократичните ценности

-намаляване на административната тежест

-намаляване на възможностите за корупционни практики

-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

ІІІ. Практическо въвеждане на КАО

В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:БЛАНКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
 
  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  Искане за издаване на удостоверение за наследници

Протокол за отразяване на устно заявена услуга

  Протокол

Заявление за услугата пред административния орган, който участва в КАО

  Заявление


Подаването на искането за заявяване  на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образци  за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Административни услуги”, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
2. Чрез изпращане на попълнения образец по  пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в Центъра за услуги и информация на гражданите на Общината.

Административната услуга се заплаща в брой в ЦУИГ или по банков път на посочената  Банкова сметка:

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF

Гражданите могат да получат индивидуалния административен акт на мястото, където е заявен, на посочен от тях адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя. Копие от платежния документ се прилага към заявлението. Административният акт може да бъде получен и по електронен път съгласно Наредбата  за електронните административни услуги.
С въвеждането на I етап  на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги, извършвани от Община Две могили, да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на Общината.

Изпълнението дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

Подай електронно: жалба, сигнал, запитване, заявление чрез изпращане по електронен път на адрес:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.