Община Две могили

+ - =

Визия за околната среда на общината
There are no translations available.

     Община Две могили е известна с природната даденост пещера "Орлова чука", разположена между най-големите меандри на река "Черни лом", която три пъти сменя рязко посоката на своето течение и образува силни извивки в каньона, през който протича. Зелените брегове, красивите разположени на брега на река "Черни лом" скали, богатото биоразнообразие на пещерата, богато културно-историческо наследство, чист въздух, чисти населени места, наличие на местни вододайни зони организирано сметосъбиране и др.

     Стратегическата цел на този план е да направим нашата община - една от най – чистите; най – добре озеленена; с изградена канализация; организирано разделно сметосъбиране. Възстановяването на пещерата "Орлова чука" ще създаде условия за запазване на биоразнообразието и ще се развие екотуризъм като част от икономическото развитие на общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.