Община Две могили

+ - =

Визия за околната среда на общината
There are no translations available.

     Община Две могили е известна с природната даденост пещера "Орлова чука", разположена между най-големите меандри на река "Черни лом", която три пъти сменя рязко посоката на своето течение и образува силни извивки в каньона, през който протича. Зелените брегове, красивите разположени на брега на река "Черни лом" скали, богатото биоразнообразие на пещерата, богато културно-историческо наследство, чист въздух, чисти населени места, наличие на местни вододайни зони организирано сметосъбиране и др.

     Стратегическата цел на този план е да направим нашата община - една от най – чистите; най – добре озеленена; с изградена канализация; организирано разделно сметосъбиране. Възстановяването на пещерата "Орлова чука" ще създаде условия за запазване на биоразнообразието и ще се развие екотуризъм като част от икономическото развитие на общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.