Община Две могили

+ - =

Натура 2000
There are no translations available.

     Защитени територии и биоразнообразие - В живописната долина на река Черни лом на 35 км от гр. Русе се намира пещерата "Орлова чука". Тя се е образувала в значително отдалечената от нас епоха, когато долината е била на нивото на пещерата. Открита е през 1941 г. и е проучвана частично, като картирани до сега ходове са с дължина 13.5 км.

     По сведение на спелеоложки дружества "Орлова чука" е една от най-големите и красиви пещери в България.

     Пещерата се обитава целогодишно от многочислени колонии на осем вида прилепи. За всички тях тя е жизнено важно място за зимуване, а за пет вида е и “роден дом”. "Орлова чука" е най-значимото убежище на пещеролюбиви видове прилепи в Североизточна България и с европейска значимост за опазване на прилепите като цяло.

     Областна администрация гр. Русе е подготвила проект "Прекрасният свят на пещерата "Орлова чука"", в който община Две могили е паратньор. С този проект се искат средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ за възстановяване на дейността и функционирането на пещерата/. С указ на Президиума на Народното събрание публикувано в Д.В.бр.84 от 1965 г.- тази пещера е обявена за национален резерват.

     Намиращата се на територията на община Две могили екологична даденост пещера “Орлова чука” ни дава възможности за по-нататъшно развитие на района.

     Археологическата зона на "Орлова чука" е залегната в националната стратегия за екотуризъм. Същата е и част от регионалния план за действие за екотуризъм. Екорегион – 12 Влажни зони по река Дунав изготвено от асоциацията на Дунавските общини и част от основната стратегическа цел за развитието на екотуризма в област Русе. Природната забележителност "Орлова чука" е обявена с 80 хектара прилежаща площ и е включена в екотуристически пешеходен маршрут свързващ средновековната крепост – "Червен" и пещерата.

     Пещерата "Орлова чука" трябва да бъде залегната като КЛЮЧ към бъдещото развитие на екотуризма в общината което ще даде възможности, както на общината така и на частните предприемачи да инвестират в екотуристическата инфраструктура, биологичното земеделие и изграждане на съоръжения за вредното влияние на отпадъците в/у околната среда.

     На територията на кметство К.Върбовка се намира лесопарк "Аязмото". Отреден е с Решение № 4351 / 28.12.1971 г./ на Министерството на горите / в/у 3483 дка залесена площ.

     От древни времена е обитавана красивата долина, в която се намира манастира "Света Марина". Разположен е сред гористи хълмове от дъб, бук, ясен, бор, акация, др. дървесни видове.

     В красивите околности на селото е местността "Бобов дол", в която се намират вековното дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен обект със Заповед № 343 / 04.07.1978 година на КОПС и е с Д Р № 987. Това е дъб от вида Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на ствола - 4.16 м.

     В съседната местност "Дял Сърш" също има десетки вековни дъбове, габъри, и круши. Изобилието на вода вероятно е причината за големите размери на дърветата в тези местности.

     С всичко това ще се създадат предпоставки за развитието на екотуризма за повишаване на доходите чрез развитие на алтернативен туризъм, семеен бизнес в областта на производството на стоки и услуги свързани с туристическия сектор.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.