Община Две могили

+ - =

Открити процедури

2016-04-13

   Открита процедура за “Доставка чрез покупка  на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”2016-04-18


  • Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община  Две могили.

Решение.

Обявление.

Документация за участие.

Протокол 1.

Протокол 2.

Решение.

Договор.

2016-03-10

  • Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".

Решение.

Обявление.

Документация за участие.

Протокол 1.

Протокол 2.

Решение.

Договор 262. -публикуван на 10.06.2016 г.

Приложения към договор 262. -публикуван на 10.06.2016 г.

Договор 263. -публикуван на 10.06.2016 г.

Приложения към договор 263. -публикуван на 10.06.2016 г.

Анекс - публикуван на 02.07.2018 г.

Съобщението е качено на 14.04.2016 г.
  • Покупка на течни горива – бензин А95-Н  и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили.

1. Решение и обявление.

2. Документация за участие.

3. Договор.

4. Ценово предложение.

5. Протокол 1 - 17. 07.2015

6. Протокол 2 - 27.07.2015

7. Решение - 29.07.2015
2015-03-24


  • Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звена на общинска бюджетна издръжка - детски ясли, детски градини, Общинско предприятие "Обществено хранене" на територията на Община Две могили.

Обявление на обществената поръчка.

Решение.

Документация за участие.

Решение за промяна.

Ценови оферти нови образци.

Протокол №1.

Протокол №2.

Протокол №3.

Протокол №4.

Решение.

Договор.

Договор.

Информация за сключен договор.

Информация за сключен договор. 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.