Община Две могили

+ - =

Вода
There are no translations available.

     През територията на Община Две могили протичат реките:

     Баниски лом, който се влива в река Черни лом при с. Широково продължава през с. Пепелина и се влива в Русенски лом, те са чисти от техническа гледна точка тъй като в акваторията им няма работещи предприятия, замърсяващи ги с непречистващи промишлени води.

     На границата между кметствата с. Баниска /Община Две могили/ и с. Копривец /Община Бяла/се намира най-големият язовир в област Русе язовир “Баниски “. Той е водосбор от водите в Община Попово и община Бяла.

     На територията на общината част от изоставените рибарници са отдадени под наем и се възстановяват и използват за производство на риба.

     Населените места на общината с изключение на града се захранват от собствени водоизточници, които са достатъчни за нормално водоподдържане.

     Две могили се водозахранва от с. Батин и с. Пепелина. Водопроводната мрежа е амортизирана и се правят частични ремонти. Водоподаването на населените места в общината – няма режим на вода. Дезинфекция на резервоарите и водопроводите се прави два пъти годишно. Ежемесечно се носят проби за изследване на водата и няма негативни резултати. При бедствено положение има уточнени водоизточници за населените места. Проблем има в с. Бъзовец, където в близост до Помпената станция се изхвърля оборски тор и има опасност от замърсяване, но за това е направено предписание от ХЕИ и въпросът ще бъде решен.

     В общината няма изградени канализационни мрежи.

     Всички фирми са с изградени пречиствателни съоръжения /септични ями и попивни кладенци/.

     Чрез преданията, които се носят още от началото на 19 век са били установени лечебните качества на водата в манастира “Св. Марина” край с. Каран Върбовка. Те са доказани от многобройните излекувани, предимно на очни заболявания и заболяване на отделителната система. Правени са много кратни изследвания на водата, която е слабо минерализирана, хидрокарбонатна и калциево магнезиева. Водата се бутилира и е пусната за продажба в търговската мрежа.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.