Община Две могили

+ - =

Съобщение
Marţi, 01 Iulie 2014 13:37
There are no translations available.

   Във връзка с предвидените в ЗОП действия по получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР на обект: ” Ремонт ПЪТ RSE 1082 от км.0+000 до км.3+120 и от км.7+800 до км.12+000/ Широково – Чилнов – разклона Баниска-Бъзовец / - с.Баниска , ремонт  ПЪТ № RSE 2080 от км.0+000 до км.5+200 / с.К.Върбовка – местността „Лагера” /, ПЪТ № RSE 2006 от км.5+600 до км.8+400 /Борово-до пътя Чилнов-Баниска/ , изкърпване на третокласна пътна мрежа /ПЪТ ІІІ-501 и ПЪТ ІІІ-5001 и ремонт улици „Гагарин”, ”Видин”, ”Хр.Ботев” в чертите на гр.Две могили ,община Две могили, обявена по реда на Глава осма "а" от ЗОП и на основание чл.101б, ал.1, т. 6 от ЗОП датата за отваряне на офертите е обявена за 04.07.2014г. за 09:30 часа. Отварянето ще се проведе в сградата на Община Две могили, гр. Две могили, бул. "България" №84, ет. 2, заседателна зала.


01.07.2014 г.                                           
гр.Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.