Община Две могили

+ - =

Прессъобщение
Joi, 16 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

 

     Проект «Модерна и ефективна администрация в община Две могили» Договор за безвъзмездна помощ №А09-31-38С/12.06.2009 г.

     В периода м. юли – м. август 2010 г., в рамките на проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили” с процедура беше избран изпълнител на дейност 6 „Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса”.

      Тази дейност цели да приспособи интернет страницата на Община Две могили към унифицираната визия на българската държавна администрация, разработена по ОПАК. Унификацията на интернет страницата е в съответствие с предстоящото приемане на съответната нормативна уредба, свързана с институционалната идентичност на администрацията.

     Освен това, модернизирането на интернет страницата на общината ще спомогне за създаване на по-добри условия за бизнес в региона, като направи достъпа до административни услуги по-лесен, по-прозрачен и по-съвременен. Изграждането на механизъм за обратна връзка чрез интернет страницата, от друга страна, е необходим елемент от качественото обслужване на гражданите и бизнеса. Чрез него ще се подобри връзката между администрацията и потребителите, като същевременно се измерва удовлетвореността им от предоставените административни услуги.

     Очакваните резултати по тази дейност са актуализирана интернет страница на Община Две могили, в съответствие с унифицираната визия на българската държавна администрация. Създаден механизъм за обратна връзка с потребителите на административни услуги чрез интернет страницата на общината.

     Община Две могили е първата в областта, която променя качествено нивото на обслужване на гражданите и бизнеса в общинската администрация, предоставяйки им редица услуги по електронен път. Това стана възможно след реализиране на дейност 5 „Надграждане на Административната информационна система (АИС) съгласно Закона за електронно управление”, по която изпълнителят извърши надграждане на модулите на съществуващата информационна система Archimed и вече е налице действаща единна електронна деловодна система в общината и кметствата. Създаден е механизъм за електронно подаване на някои видове документи за административни услуги.

     С изпълнението на дейност 6 „Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по- добро обслужване на гражданите и бизнеса” в средата на м. октомври 2010 г. ще се промени визията на сайта на общината и начина на информиране и обслужване на жителите и представителите на бизнеса в региона при ползването на редица административни услуги и информация. Те могат да заявяват издаването на документи и да подават сигнали и предложения до общинската администрация, без да е необходимо да я посещават. За целта е необходимо да направят заявка през Интернет, на създадения уеб портал за електронни услуги. Общината от своя страна ще има грижата да изпрати заявения документ на поръчителя на услугата, след като е готов.

     Успешната реализация на проекта в началото на м. декември 2010 г. в община Две могили ще доведе до оптимизиране на работата и подобряване на административното обслужване в общината и кметствата, до измерване информираността и удовлетворението на потребителите от напредъка по въвеждането на модерни административни услуги в община Две могили.

     В рамките на изпълнение на дейност 7 „Информационна кампания за популяризиране на модерните административни услуги, предоставяни от Община Две могили” ще бъдат проведени две публични събития с цел популяризиране на модерните административни практики в общината и предоставяне на електронни административни услуги. Ще бъде отпечатана и разпространена брошура, както и разпространени и анализирани анкетни карти попълнени от гражданите.

     От стартирането на проекта 12.06.2009 г., до момента членовете на екипа успешно изпълняват заложените дейности, спазвайки утвърдения времеви график. Те допълниха, че на този етап са разпределени отговорностите и ангажиментите по изпълнение на заключителните дейности. Изготвен е маркетинг на предстоящите за отпечатване и разпространение брошури, в ход е разработването на интернет сайта на общината, изготвен е макета на анкетата за проучване информираността и удовлетвореността на гражданите от представянето на административните услуги от местната администрация. Също вече е проведен и първия междинен одит на проекта от избрания с процедура изпълнител.Дата: 16.09.2010 г.

          ДРАГОМИР ДАМЯНОВ

         Кмет на община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.