Община Две могили

+ - =

Център за обществена подкрепа

     Социалните услуги, предоставяни в Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” гр. Две могили се финансират по ОПРЧР след защитен проект от страна на община Две могили.

     Центърът ще стартира своята дейност от 01.10.2010г. на адрес: гр. Две могили, бул. ”България” № 69.

     Капацитет 50. Услугата ще се предоставя в общността с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и др.

     За нуждите на потребителите ще се грижат управител, социални работници, възпитатели, психолози, арттерапевт, трудотерапевт, терапевт по спортна дейност, медицинска сестра.

     Предвижда се от 2012 година услугата да стане държавно делегирана дейност.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.