Община Две могили

+ - =

Домашен социален патронаж

     Общинско предприятие „Обществено хранене”, гр. Две могили, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 17, тел: 08141 / 22 – 33.

   Управител – Албена Томова

     Социална услуга, предоставяна на жителите на Община Две могили от Общинско предприятие „Обществено хранене” гр. Две могили.

     Услугата включва доставка на храна по домовете на пенсионери, социално слаби и хора с увреждания. Услугата се получава след подаване на заявление в ОП „Обществено хранене”, като за ползването и се заплаща месечна такса на база месечни хранодни.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.