Община Две могили

+ - =

Домашен помощник
There are no translations available.

     Основна цел на услугата „Домашен помощник” е осигуряване на заетост на безработни лица и почасово предлагане на услугата от работещи, пенсионери и учащи лица, чрез повишаване на пригодността им за заетост и ангажирането им с предоставянето на социални услуги на уязвими групи от хора. Друга основна цел на услугата „домашен помощник” е повишаване качеството на живот на хора с трайни увреждания, чрез осигуряване на помощ за задоволяване на ежедневните им потребности, организиране на бита им и поддържане на хигиената в дома им.

     „Домашният помощник” е лице, предоставящо комплекс от услуги, включващи обслужване на болни възрастни хора и самотни лица.

   Дейностите, изпълнявани от домашния помощник включват:

Поддържане бита на потребителя

1. Текущо почистване на обитаваното от потребителя помещение;

2. Подреждане на дома на потребителя;

3. Хигиенизиране на дома на потребителя;

4. Измиване на прозорци и врати, баня и кухненски уреди в дома на потребителя;

5. Изпиране на прането на потребителя с пералня на потребителя;

6. Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента;

7. Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента;

8. Осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента;

9. Цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон;

Поддържане личната хигиена на потребителя

1. Помощ при ежедневния тоалет;

2. Помощ при обличане;

3. Помощ при къпане;

4. Помощ при сресване;

5. Придружаване до фризьорски или бръснарски салон за подстригване;

Хранене на потребителя

1. Приготвяне на храна;

2. Подготовка и помагане при хранене;

3. Сервиране и отсервиране;

4. Измиване на посудата след хранене;

Медицински услуги

1. Съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост;

2. Измерване на кръвно налягане;

3. Придружаване на клиента до личния или друг лекар;

4. Проследяване на правилното приемане и подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар;

     За ползването на услугата „Домашен помощник” потребителите заплащат месечна такса на база личен доход от предходния месец и реално ползвани часове.

     Услугата Домашен помощник се предоставя след защитен и одобрен за финансиране проект.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.