Община Две могили

+ - =

Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили
There are no translations available.

Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Филип Тотю” №16, тел. 0884 311 059
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Управител: Цветелина Василева Йорданова  

    Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” е разкрита през 2009 г. със Заповед № РД01-932/25.09.2009 г. на Изпълнителния Директор на АСП, с целева група „възрастни с увреждания”. Със Заповед № РД01-1385/02.12.2014 г. на Изпълнителния Директор на АСП се изменя: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостанолост”. Услугата е държавно делегирана дейност.
Капацитетът е 15 места и към 01.12.2015 г. е запълнен.


   Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
    Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с другите лица и екипът на ЦНСТВХУИ. За организиране на ежедневието на потребителите на социалната услуга се грижи екипът на ЦНСТВХУИ, състоящ се от социални работници, трудотерапевт и медицински сестри. Екипът създава и осигурява условия за включване на лицата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и възможности.
   Настаняването става със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили.

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.