Община Две могили

+ - =

Защитено жилище с. Могилино
There are no translations available.

       Разкрито със Заповед № РД01 – 934/25.09.2009г. на Изпълнителния директор на АСП.

   Защитено  жилище    с.Могилино  функционира  като  услуга  в  общността  от  октомври  2009 г.Първите  потребители  на  услугата  са  настанени  през  м.юни  2010г.
Капацитет  на  услугата  10  места.  Настанени  3  жени  и  7  мъже. Настаняването  на  лицата  се  извършва  по  реда  на  Закона  за  социалното  подпомагане,  със  Заповед  на  Директора  на  Д”СП” – гр. Две  могили. Приемат  се  лица  навършили  пълнолетие  и  притежаващи  ЕР  на  ТЕЛК
   Услугата  е  на  подчинение  на  община  Две могили,  с  адрес  с.Могилино,общ.Две могили,обл.Русе,ул.”Мургаш”  №1,  тел  за  връзка  081 463/ 285; 0889864741
Управител  на  Защитено  жилище  с.Могилино   е  Цветелина  Райчева ,  с  адрес  с.Могилино,ул.”Г Бенковски”  №5,общ.Две могили  и  телефон  за  връзка  0889864741
В  услугата  работят  екип  от  специалисти/ социален  работник,трудотерапевт,  мед.сестра /, като  целите  и  задачите  са:  Доизграждане  на    умения  у  потребителите  за  самостоятелно  справяне  в  ежедневието – като  почистване  на  помещенията,пазаруване,включване  в  различни  празници  и  др.
  Услугата  е  разположена  в  центъра  на  селото. В  близост  до  нея  се  намират  кметство,поща,библиотека,здравна  служба.  Географският  релеф  позволява  достъпност  на  транспорт.Триетажната  сграда,  в  която  се  помещава  ЗЖ,  е  достъпна  за  хора  с  увреждания. На  първия  етаж  са  разположени  дневни  зали,санитарни  възли  и  кабинети.  На  втория  етаж  се  намират  спалните  помещения,  като  всяка  стая  е  с  1,2  или  3  легла  и  собствен  санитарен  възел.  В  приземния  етаж  са  разположени: кухненски  блок, трапезария, мокри  помещения.Последен  основен  ремонт  е  правен  през  2009г.  и  е  извършено  саниране  на  сградата,подмяна  на  дограма  и  вътрешна  реконструкция  на  помещенията.
  Защитеното  жилище  е  с  площ  2000  кв.метра, дворът  е  озеленен  с  тревни  площи,цветни  алеи  и  дръвчета. Част  от  дворът  е  обработен  и  се  ползва  съвместно  от  потребителите  и  екипа  за  засаждане  на  трайни  насаждения/малини,къпини,плодни  дръвчета/  и  зеленчуци.
 


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.