Община Две могили

+ - =

Провеждане на публично оповестен конкурс за определяне на наемател на обект
Thursday, 30 August 2012 13:07
There are no translations available.ЗАПОВЕД
№ 687
гр. Две могили, 28.08.2012 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.100 т.3, чл.101 ал.1 и ал.2 , чл. 107 и чл. 108 от Наредба №7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 214 по Протокол № 13 от 27.07.2012г. на Общински съвет гр.Две могили


НАРЕЖДАМ:


І.На 11.09.2012г. от 14.00 часа в конферентната зала на  Община Две могили,  да се проведе публично оповестен конкурс за определяне на наемател на обект “Общински рибарник” представляващ имот № 000242 (нула, нула, нула, две, четири, две) по картата на възстановената собственост на земеделската земя на с. Кацелово, община Две могили, област Русе с площ 23.696 дка (двадесет и три дка, шестотин деветдесет и шест кв.м.)  при граници и съседи: имот №000241- пасище, мера на Община Две могили, по Акт за частна общинска собственост №  44/ 20.07.1997г.
при следните специфични условия и критерии за класиране на участниците:

1.1. Предложена цена:
за предложение за цена от 1200.00 лева – 2 точки;
за всяко следващо предложение от 300 лева - 2 точки.
1.2. Сьздаване на нови работни места и запазването им за срока на договора:
за предложение за разкриване на 1 работно място – 3 точки;
за всяко следващо разкрито работно място се получава по 1 точка.
1.3. Опит в експлоатирането и поддържането на „Рибарник”
минимум две и повече години опит – 2 точки;
1.4. Други:
Участник, регистриран по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Две могили – 5 точки.
1.5.Опазване или възстановяване на околнана среда
За направени предложения свързани с опазване и / или възстановяване на околнана среда – 5 точки.
1.6. За срока на договора да се запази предназначението на обекта като “Рибарник”

ІІ.Начин на класиране
На първо място се класира предложението на този участник, който събере най-голям общ брой точки.
    ІІІ.За участие в публично оповестения конкурс кандидатите представят следните документи:

3.1.Платежен документ за внесен депозит за участие в конкурса (оригинал);
3.2.Квитанция за закупена конкурсна документаця (оригинал)
3.3.Удостоверение за актуално състояние, ако участника е юридическо лице (заверено копие), предхождащо не по-вече от един месец датата на провеждане на конкурса;
3.4.Документ за ЕИК/БУЛСТАТ, ако е юридическо лице (заверено копие);
3.5.Декларация, че юридическото лице не е в производство и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;(по образец)
3.6.Декларация  за липса на непогасени публични и частни общински вземания, както и неизплатени  задължения по договори с Община Две могили;(по образец)
3.7.Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване;(оригинал)
3.8.Декларация за запознаване с тръжната или конкурсна документация (образец);
3.9.Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на &1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кмета на общината или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец)
    ІV.Утвърждавам следната конкурсна документация:
4.1.Копие от Решение № 217 по Протокол № 13 от 27.07.2012г.;
4.2.Копие от настоящата заповед;
4.3.Копие от обявата за конкурса;
4.4.Копие от АОС № 44/ 1997г и от скици на имотите;
4.5.Образец на заявление за участие в конкурса и условия на конкурса, изисквания към участниците и указания за подготовка на предложението;
4.6.Образец на предложение; критерии, показатели и начин за оценка на предложенията и допълнителни пояснения; проект на договор за наем.
4.7.Информационен меморандум за имота.

V. Определям депозит за участие в размер на 50% от началната тръжна цена – 600.00лв.
    VІ. Цена на конкурсната документация – 20.00 лева /невъзстановими/
    До участие в конкурса няма да се допускат лица със задължения към общината.

    Образците за участие в конкурса се закупуват до 16.00часа на 10.09.2012г., в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” № 84, гр.Две могили.
Заявление по образец и писмените предложения се подават в запечатан непрозрачен плик и се приемат  до 17.00 часа на 10.09.2012г. в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” №84, гр. Две могили.
    При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 25.09.2012г. от 10.00часа на същото място и при същите условия.
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Кремена Любенова- заместник кмет на Община Две могили.
    Препис от заповедта да се връчи на Айлин Юсеинова – Директор  Дирекция  РРУЕППУТ, отдел“Общинска собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение.
    За справки и информация на тел.08141/20-06,вътрешен 127, 124
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили
ЙТ/

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.