Община Две могили

+ - =

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Friday, 15 June 2012 00:00
There are no translations available.


ЗАПОВЕД
№ 508
гр. Две могили,  15.06.2012г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.100, т.2 и чл.101 ал.1 от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решения № №175,177 и 178 по Протокол № 9/ 23.05.2012г. на Общински  съвет  - гр.Две могили:

НАРЕЖДАМ:
І.Обявявам на 03.07.2012г. от .10.00 часа в сградата на Община Две могили, зала № 13

1.ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.1.Недвижими имоти с начин на трайно ползване “Друг вид терен със селищен характер” – 49 броя  в землището на с. Пепелина
    Начална цена при провеждането на търга ..................................съгласно приложение
    Депозит за участие 10% от продажната цена.
Стъпка при наддаването 10% от продажната цена.

1.2.“Земеделска земя”, с площ от 18 460кв.м. (осемнадесет хиляди, четиристотин и шестдесет квадратни метра), представляваща имот с идентификатор 20184.63.309 (две хиляди сто осемдесет и четири, точка, шестдесет и три, точка, триста и девет), по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Две могили, с начин на трайно ползване “За производство на строителни материали, конструкции и изделия”, при граници и съседи: североизток- имот № 20184.63.273, югозапад- имот № 20184.150.302, по Акт за частна общинска собственост № 3576 от 08.05.2012г.
    Начална цена при провеждането на търга .........................................            73 900.00 лева
    Депозит за участие 10% от продажната цена.
Стъпка при наддаването 10% от продажната цена.

1.3. Недвижими  имоти – земеделска земя от общинския поземлен фонд  - 35 броя с начин на трайно ползване “Полска култура” и “Изоставена нива” в землището на с. Могилино,
    Начална цена при провеждането на търга ..................................съгласно приложение

Депозит за участие 10% от продажната цена.
Стъпка при наддаването 10% от продажната цена.
   
    ІІ.На основание чл.108 от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе за участие в търга, кандидатите представят следните документи:
1.Платежен документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);
2.Квитанция за закупена тръжна документаця (оригинал)
3.Удостоверение за актуално състояние, ако участника е юридическо лице (заверено копие), предхождащо не по-вече от един месец датата на провеждане на търга;
4.Документ за ЕИК/БУЛСТАТ, ако е юридическо лице (заверено копие);
5.Декларация, че юридическото лице не е в производство и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;(по образец)
6.Декларация от физическото лице или представляващия юридическото лице за липса на задължения към общината;
7.Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване;(оригинал)
8.Декларация за запознаване с тръжната документация (образец);
9.  Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на &1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кмета на общината или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец)
    ІV. Цена на тръжната документация – 20.00 лева /невъзстановими/
    До участие в търга няма да се допускат лица със задължения към общината.

    Образците за участие в търга се закупуват до 17.00часа на 29.06.2012г., в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” № 84, гр.Две могили.
    Заявление по образец за участие в търга,се подават до 17.00 на 02.07.2012г. в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” №84, гр. Две могили.
    При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17.07.2012г. на същото място и при същите условия.
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Кремена Любенова- заместник кмет на Община Две могили.
    Препис от заповедта да се връчи на директор на дирекция “ФСД и управление на собствеността”, отдел“Общинска собственост” и мл.юрисконсулт за сведение и изпълнение.
    За справки и информация на тел.08141/20-06,вътрешен 127
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ.........................
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Съгласувал:
Мирена Дюлгерова - мл. юрисконсулт

Изготвил:
Йорданка Тодорова- гл.специалист “Общинска собственост”


Приложение с.Пепелина

Приложение с.Могилино

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.