Община Две могили

+ - =

Конкурс за длъжност управител на търговско дружество
Vineri, 08 Iunie 2012 00:00
There are no translations available.О Б Я В А


Община Две могили, Област Русе, на основание чл. 50 ал. 1 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе, в изпълнение на Решение № 172, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 9/23.05.2012г и Заповед №500 от 08.06.2012г. на кмета на Община Две могили

ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността управител на търговско дружество с общинско участие в капитала „Черни Лом -2008” ЕООД гр. Две могили при следните условия:

Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
- минимална степен на образование – висше, степен “магистър” по икономика, право или инженер;
- трудов стаж – минимум 5 години;
-- бизнес програма за развитие и управление на дружеството за 3 години.
- отлична компютърна грамотност;
- владеене на чужд език е предимство;
 Конкретни икономически показатели за изработване на бизнеспрограма за развитие на дружеството, чието изпълнение управителят следва да осигури, като:
- рентабилност;
- производителност;
- печалба и намаляване на загуби;
- нови пазари, използване на съоръжения;
- поддържане на минимум 15 работни места;
- финансови задължения;
- инвестиции и др. по преценка на кандидата.
Етапи на конкурса – защита на представената бизнеспрограма за управление на дружеството и интервю
Необходими документи:
- писмено заявление за участие в конкурса по образец;
- декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копие от документи за придобита образователно -квалификационна степен,
- документ за допълнителна квалификация и правоспособност;
-копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение, че кандидатът не под съд и следствие;
- медицинско удостоверение;
- автобиография – по европейски стандарт;
- писмена бизнеспрограма за развитие на търговското дружество за период от 3 години;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.45 от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Две могили върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Две могили, област Русе
Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или от негов пълномощник.
Място и срок за подаване на документите:
Срок за подаване на документите - до 17.00часа на 10.07.2012г.;
Документите се подават в Център за информация и обслужване на гражданите на Община Две могили – гр.Две могили 7150, бул.”България” № 84.
Заявления за участие, подадени след изтичане на срока не се регистрират
Характеристика за конкурсната длъжност и образци на заявление и декларации се предоставят на кандидатите в Център за информация и обслужване на гражданите на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” №84

                                                                  Кмет на Община Две могили :Николай Христов


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.