Община Две могили

+ - =

Заповед за спиране
Monday, 27 February 2012 00:00
There are no translations available.


З А П О В Е Д
№ 148-1
27.02.2012 г., гр. Две могили

    На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпила Жалба с вх. № 15 от 24.02.2012г.от „ЛЮКОС” ООД, гр. София срещу Решение № 106 от 13.02.2012г. на Кмета на Община Две могили за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”


СПИРАМ:    1. Обществена поръчка с предмет „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка или постановяване на Решение по жалбата, ако е наложена временна мярка.
    2. Настоящата Заповед да бъде качена на сайта на Община Две могили, раздел „Профил на купувача”.
    3. Възлагам изпълнение на настоящата Заповед на Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили.
    4. Контрол по изпълнението на Заповедта ще упражнявам лично.

Препис от Заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (п)
Кмет на Община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.