Община Две могили

+ - =

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Wednesday, 25 January 2012 10:14
There are no translations available.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73
град Две Могили, 24.01.2012 година

На основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, подписаният Николай Христов Христов - Кмет на Община Две Могили, в качеството си на Възложител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”, открита с Решение 18 от 06.01.2012 г., публикувано обявление в регистъра на АОП под № 00621-2012-0001,


Р Е Ш И Х:
ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с наименование: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” , поради това, че при откриването на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.
Нарушенията се изразяват в следното:
В обявлението и документацията за участие в обществената поръчка са включени минимални технически и финансови изисквания, които необосновано ограничават участието в процедурата за обществена поръчка и ограничават кръга на потенциалните участници в нея:
1.    В раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности  е въведено изискване участникът да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 50 % от прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства.
Поставеното условие за наличие на достъп до финансов ресурс в размер на не по-малко от 50 % от прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка - 42 845 000 лв., т.е. не по-малко от 21 422 500 лв. е ограничително условие за участие с оглед на обстоятелството, че към датата на откриване на процедурата не са налице осигурени финансови средства за заплащане изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, не е налице и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ОП „Околна среда 2007-2013г”. Възлагането на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката е в зависимост от сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ и осигуряване на необходимите средства за изпълнението на проекта. Липсата на сключен договор за БФП или липсата на осигурени средства за финансиране на проекта от ОП „Околна среда 2007-2013г” или друг източник на финансиране е основание да не бъдат възлагани за изпълнение дейностите от предмета на поръчката, включително и при наличието на сключен договор за инженеринг с избрания изпълнител, без Възложителят да носи каквато и да било отговорност за вреди, понесени от Изпълнителя, резултат от невъзлагането на дейностите от предмета на поръчката поради неосигурено финансиране. Изпълнението на дейностите по проектиране /ЕТАП ЕДНО/ могат да бъдат възлагани и преди сключването на Договор за БФП и преди осигуряването на средства от външни източници на финансиране, като разплащането на всички дължими суми за проектиране /авансови, междинни и окончателни плащания/, ще бъде извършено след осигуряване на нужните за това средства от външни източници на финансиране. След като на изпълнителя на поръчката може да се възложи само проектиране (чиято стойност е в пъти по-малка от посочения като минимално изискване наличен капитал), в случай че към момента на сключване на договора не е осигурено финансиране, а на етап строителство има предвиден аванс, се явява ненужно да се предоставя финансов ресурс от участниците в размер на 21 422 500 лева. Изисканият достъп до финансов ресурс е ограничително условие – необходимо е участниците или да притежават такава сума по собствена сметка или да имат кредит или кредитна линия в такъв завишен размер. Това условие препятства участие на търговци, които отговарят на условията, но нямат свободни парични средства или не желаят да предоставят на банки обезпечения за отпускане на кредит. Нарушен е чл. 25, ал. 5 ЗОП, съгласно който възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията за участие условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.
2. В раздел ІІІ.2.3) Технически възможности са въведено изискване участникът да има през последните пет години изпълнени /самостоятелно или в консорциум/обединение/ и приети договори за изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката и по-конкретно един договор за изграждане/реконструкция на ВиК мрежа и един договор за изграждане/реконструкция на пречиствателна станция от воден цикъл за над 2 000 е.ж. и под 10 000 е.ж., като договорите, с които се доказва този критерий за допустимост задължително следва да са съпроводени с препоръки за добро изпълнение. Това изискване необосновано ограничава участниците, които са изпълнили договори за изграждане/реконструкция на ВиК мрежа и за изграждане/реконструкция на пречиствателна станция от воден цикъл за над 10 000 е.ж., т.к. същите притежават необходимия специфичен технически опит за изграждане на по-малки по капацитет обекти. Чрез поставяне на завишени изисквания към участниците, несъответстващи на сложността на поръчката, е нарушена разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП.
3. В т. III.2.2 от Обявлението е посочено, че се изисква представяне на Годишен финансов отчет – баланс и отчет за приходи и разходи за последните три приключили финансови години 2009г., 2010г., 2011г. Тези формулировка е неточна и незаконосъобразна - ГФО за 2011г. не може да бъде представен, тъй като към момента на откриване на процедурата и към този на подаване на офертите той не съществува физически - чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството въвежда поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър от съответните търговци, както следва:
- едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
- дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
- всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година.
Нарушен е чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП.

Изброените нарушения са от такъв характер, че не могат да бъдат отстранени от възложителя, без това да доведе до промяна в условията, при които е обявена обществената поръчка. Същевременно, предвиденото строителство и доставки ще бъдат финансирани със средства на ЕС, поради което следва особено стриктно да се прилагат принципите и нормите на ЗОП. Предвид изложеното, прекратяването на настоящата процедура се явява единственият законосъобразен изход.
В тридневен срок да се уведомят кандидатите в процедурата, както и да се изпрати копие от решението за прекратяване до изпълнителния директор на АОП.
В четиринадесет дневен срок от настоящото решение да се възстановят на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие.
Настоящото решение подлежи на изпълнение и на оспорване по реда, предвидени в чл. 120 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    
КМЕТ НА ОБЩИНА
ДВЕ МОГИЛИ:
            /НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.