Община Две могили

+ - =

Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
Wednesday, 28 December 2011 00:00
There are no translations available.

ЗАПОВЕД
№ 1125
гр. Две могили,27.12.2011г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.100, т.2 и чл.121, ал.5 от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 885по Протокол № 58/18.02.2011г на Общински съвет-гр.Две могили и заповед №916/19.10.2011г на кмета на общината за намаляване на началната продажна цена на общински имот №000560 в Бъзовец поради неявяване на кандидати на 3 поредни търга с явно наддаване


НАРЕЖДАМ:


    Обявявам на 11.01.2012г. от 10,00 часа в сградата на Община Две могили, зала № 13
    I. Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, община Две могили по Акт № 3470 от 19.01.2011 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Спортен терен” с площ от 13.726 дка (тринадесет хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра), съгласно Скица №К126212 от 26.11.2010г. издадена от Общинска служба по „Земеделие”, находящ се в местността „Арманджик сърт”, представляващ имот №000560 (петстотин и шестдесет) по картата на възстановената собственост в землището на село Бъзовец, ЕКАТТЕ 07212, при граници и съседи: поземлен имот № 165001 – Залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС и поземлен имот № 033002 – Пасище, мера на Община Две могили, при начална тръжна цена в размер на 6588.80 (шест хиляди петстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки)
    Депозит за участие в търга 3294,40 /три хиляди двеста деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки/
    Стъпка на наддаването 10% от първоначалната цена
    II. На основание чл.108 от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе за участие в търга, кандидатите представят следните документи:
1.Платежен документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);
2.Квитанция за закупена тръжна документаця (оригинал)
3.Удостоверение за актуално състояние, ако участника е юридическо лице (заверено копие), предхождащо не по-вече от един месец датата на провеждане на търга;
4.Документ за ЕИК/БУЛСТАТ, ако е юридическо лице (заверено копие);
5.Декларация, че юридическото лице не е в производство и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;(по образец)
6.Декларация от физическото лице или представляващия юридическото лице за липса на задължения към общината;
7.Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване;(оригинал)
8.Декларация за запознаване с тръжната документация (образец);
    ІІІ. Цена на тръжната документация – 15.00 лева /невъзстановими/
    До участие в търга няма да се допускат лица със задължения към общината.
    Образците за участие в търга се закупуват до 17.00часа на 10.01.2012г., в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” № 84, гр.Две могили.
    Заявление по образец за участие в търга,се подават до 09.00ч. на 11.01.2012г. в Център за информация и обслужване на гражданите, партер, бул.”България” №84, гр. Две могили.
    При неявяване на кандити повторен търг ще се проведе на 18.01.2012г. на същото място и при същите условия.
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кремена Любенова  - зам. кмет на Община Две могили.
    Препис от заповедта да се връчи на директор на дирекция “ФСД и управление на собствеността”, ст. специалист „Общинска собственост” и мл.юрисконсулт за сведение и изпълнение.
    За справки и информация на тел.08141/20-06,вътрешни 127 и 124
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на община
Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.