Община Две могили

+ - =

Спечелен проект "Активни граждани в контекста на европейската общност"
11 Октомври 2011

Община Две могили спечели международен проект на тема „Активни граждани в контекста на европейската общност” по секторна програма Коменски, дейност  Регионални партньорства към Центъра за развитие на човешките ресурси в гр. София. Проектът е на стойност 20 000 евро, ще продължи две години и ще приключи на 31.07.2013г. Партньор на общината в чужбина е Регионален инспекторат по образованието в гр.Търгу Джиу, Румъния. В изпълнението на дейностите по проекта като местни партньори ще вземат участие ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Две могили, ЦДГ „Първи юни” – с.Баниска и Училищно настоятелство при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. В проекта са застъпени много дейности, които ще подпомогнат съвместно служители от общината, детските учителки и родители да обменят опит и добри практики с румънските си партньори  относно заемане на активна позиция в обществото, членството ни в Европейския съюз, доброволчеството и много други.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF



Module error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.