Община Две могили

+ - =

Покана
Tuesday, 30 August 2011 13:26
There are no translations available.

ДО   
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ
 В 41-ТО НС И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009
-ГЕРБ   
-Коалиция за България
-ДПС «Движение за права и свободи»
-Партия»Атака»
-«Синя коалиция»
 -НДСВ
                        

П О К А Н АУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание  чл. 34, ал.2 от Изборен кодекс 2011 година и Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на ЦИК, Ви каня на 02.09. 2011 година от 16.00 часа в Зала №  13 на Община Две могили за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии и подвижните СИК.

По т.15 от Решение № 56 на ЦИК  от 05.08.201 г общия брой на членовете         на СИК, включително председател,зам председател и секретар,се  определят.според броя на избирателите на съответната секция.
     -за секция до 500 избиратели включително-до 7 членове,но не по-малко от 5 членове;
    - за секция с над 500 избиратели включително-да 9 членове,но не по-малко от 5 членове;
     -за подвижните избирателни секции- до 7 членове,но не по-малко от 5 членове;
    При определяне съставите и ръководствата на СИКсе запазва съотношението между партиите,представени в ЦИК,както следва:
    - Политическа партия „ГЕРБ"  -49,0 %
          - „Коалиция за България"         -19,6 %
          - Политическа партия „ДПС"   -14.7 %
          - Политическа партия „Атака" -  9,8 % 
          - „Синята коалиция"                  - 4,9 %
          - „НДСВ".                                   - 2,0%
 При провеждане на консултациите при кмета на Община Две могили партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижна СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.
           За членове на СИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
     Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
Телефон за връзка :0885408745 ,08141 2253,08141 2254.

                                                       

  Кмет на Община Две могили:

  /Драгомир Дамянов/

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.