Община Две могили

+ - =

Общински търговски дружества
There are no translations available.

     "ЧЕРНИ ЛОМ" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Две могили, ул. "Цар Симеон" №26. Вписано в Търговския регистър на 03.07.2008г., ЕИК 200223749. Едноличен собственик на капитала е Община Две могили, която упражнява правата си чрез Общинския съвет. Предмет на дейност на дружеството е: сметосъбиране, сметоизвозване, търговия, обществено хранене, строително-монтажни и ремонтни дейности - 100% общинско.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.